Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.038 for Bolig og erhverv ved Kirkegårdsgade i Vestbyen

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for byggeri  i kommuneplanrammen 1.3.D9 Vesterbro m.fl. og den igangværende lokalplanlægning for en del af rammeområdet.

Tillægget giver mulighed for et større byggeri på ejendommen Kirkegårdsgade 6-10.

Nye boliger
Planen vil muliggøre opførelse af i alt ca. 29 boliger. Kommunens opdaterede rummelighedsregnskab for nye boliger kan ses på kommuneplanens bilag M.

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten bestemmer, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på. Bebyggelsesprocenter, der er fastsat i kommuneplanen, skal medtages i lokalplaner.

Det aktuelle projekt for byggeri går på tværs af de eksisterende matrikelskel og er udarbejdet som et samlet projekt som skal skabe en harmonisk afrunding af en eksisterende karré med ny randbebyggelse.

I stedet for at regulere bebyggelsen efter bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom, vurderer Kommunen, at områdets udvikling fremadrettet reguleres bedre gennem lokalplanlægning. Her skal projektets intentioner fastlægges mere konkret – f.eks. ved udlæg af byggefelter med fastsatte højder m.m.

Tillægget sletter derfor faktiske byggemuligheder for følgende ejendomme:

Ejendom

Max. bebyggelsesprocent jf. gældende kommuneplan

Forslået ændres til

Kirkegårdsgade 6-6A 45 ingen
Kirkegårdsgade 10 180 ingen

Konsekvensrettelse af tekst vedr. Kirkegårdsgade 6 og 10
I og med ovennævnte ejendomme fremadrettet skal reguleres efter en lokalplan slettes følgende tekst under afsnittet ”Byggemuligheder”:

”Fx vil der ved evt. nedrivning af Kirkegårdsgade 6 og 10 skabes mulighed for at opføre et tilpasset erstatningsbyggeri, som vil kunne afslutte randbebyggelsen mod Hasserisgade, samtidig med det danner overgang til de lavere huse i Kirkegårdsgade.”

Planforslagets baggrund

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for byggeri i området 1.3.D9 Vesterbro m.fl. og den igangværende lokalplanlægning for en del af rammeområdet.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 1-3-111.

12-12-2016