Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.046 for området ved Vestre Havne­promenade

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for byggeri i kommuneplanrammen 1.3.D2 Vestre Havne­promenade m.fl. og den igangværende lokalplanlægning for en del af rammeområdet.

Tillægget giver fortsat mulighed for et større byggeri på ejendommen Porthusgade 1. På matriklen tillades etagebyggeri i max. 6 (dog 7 ved enkelte tårnpartier) etager i max. 20 m's højde.

Bebyggelsesprocenten bestemmer, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på. Bebyggelsesprocenter, der er fastsat i kommuneplanen, skal medtages i lokalplaner. Tillægget ændrer på byggemuligheden for følgende ejendom:

Ejendom

Max. bebyggelsesprocent jf. gældende kommuneplan

Foreslåes ændret til

Porthusgade 1 200 390

 

Faktiske _byggemuligheder (2)
Faktiske byggemuligheder i kommuneplanrammen (blå er gældende og rød er forslag til ændring)

Desuden er bestemmelsen "det samlede bruttoetageareal må ikke overstige 85.000 m²" fjernet. Bestemmelsen tog udgangspunkt i en bebyggelsesplan fra 1993, der forlængede Vestbyens karréstruktur helt ud til vandet, og den var primært til brug for den efterfølgende lokalplanlægning. Der er nu tale om et udbygget område, hvor anvendelser og ønsker løbende forandres. Det vurderes  derfor at være mere hensigtsmæssigt fremadrettet at styre en fremtidig omdannelse ved brug af bebyggelsesprocenter samt maskimale højder og etageantal, hvorved der sikres en harmoni i området uden at låse muligheden for omdannelse med et maksimalt bruttoetageareal.

Redaktionelle ændringer
I kommuneplanrammen er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

Bilag IV
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Planområdet består udelukkende af bebygget areal uden naturarealer, beplantninger af væsentlig udstrækning, træer eller lignende. Det vurderes derfor, at området ikke benyttes som yngle- eller rasteområde for plante- eller dyrearter på habitatdirektivets bilag IV. Det kan dog ikke udelukkes, at området sporadisk benyttes af flagermus som enten fødesøgningsområde langs bebyggelsen, eller at bygningerne benyttes som overvintrings- eller sommerresidens for arter af flagermus. Det vurderes dog samlet, at planområdet enten ikke benyttes af flagermus overhovedet, eller at det udgør et uvæsentligt yngle- eller rasteområde for arter af flagermus.

Planforslagets baggrund

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem kommune- og lokalplanlægningen.

På baggrund af et ønske fra bygherre om omdannelse af en tidligere erhvervsejendom til etageboliger er der igangsat udarbejdelse af en lokalplan, der giver mulighed for ombygning og udvikling af hele karréen afgrænset af C.A. Olesens Gade, Nybrogade, Porthusgade og Skibbrogade med boliger i varierende størrelser. Den ombygning lokalplanen muliggør kræver ændringer af kommuneplanens bestemmelser om bebyggelse.

Den eksisterende karrébebyggelse, der hidtil har været anvendt til undervisningsformål, ønskes udvidet for størstedelens vedkommende med én etage i højden. To steder indrettes tagterrasser, der sammen med bebyggelsens gårdrum vil tjene som opholdsareal for områdets beboere.

Kommuneplanen i dag

 

Kyst
Gældende kystnærhedszoner

Området ligger i kystnærhedszonen.

Jf. kommuneplanens jf. retningslinje 11.4.2 ligger området i planlagte arealer til byudvikling. De enkelte arealer her indenfor kan udnyttes i overensstemmelse med den planlagte anvendelse.

De ændringer, der kan foretages i området, vil ikke væsentligt påvirke skylinen, idet der allerede i dag er høje bebyggelser nord for arealet.

 

Klima (7)
Høj risiko for oversvømmelse (røde områder)

Store dele af kommuneplanrammen "1.3.D2 Vestre Havne­promenade m.fl." ligger i områder med høj risiko for oversvømmelse.

Jf. retningslinje 2.1.6 skal lokalplaner i områder med høj risiko (5 % eller mere i 2050) for oversvømmelse (rød markering på kort) redegøre for klimatilpasningstiltag.

28-05-2018