Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.040 for området ved Budolfi Plads

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget  ændrer på de bebyggelsesregulerende bestemmelser:

Afsnittet 'Etager: 2-7 tilpasses omkringliggende' ændres til 'Etager: 2-6 tilpasses omkringliggende' for at sikre tilpasning til den eksisterende bygningsmasse.

Afsnittet 'Bygningshøjde for matr. nr. 401a og 401b, Aalborg Bygrunde mod Algade og den nordlige del af Budolfi Plads: max 12 m i gadelinie' slettes, idet bebyggelse foran Budolfi Kirke ikke længere er aktuel.

Afsnittet 'Hver enkelt ejendom skal have direkte indgang fra gaden eller port' ændres til 'Hver enkelt ejendom skal have direkte indgang fra gaden, port eller offentlig plads' for at sikre det nye projekt på Budolfi Plads, hvor boligerne har adgang fra den offentlige plads.

Herudover ændrer tillægget på afsnittet Arkitektur - Byrum og landskab:

Afsnittet 'I forbindelse med nybyggeri nær Budolfi Kirke er det væsentligt at sikre samspillet med domkirkens bygning og de kirkenære omgivelser. For at undgå at nybyggeri langs Algade og den nordlige del af Budolfi Plads dominerer oplevelsen af domkirken skal en 3. og en evt. 4. etage tilbagerykkes i forhold til gadefacaden. Tilbagerykningen skal være så stor, at den sikrer optimal indsigt mod Budolfi Kirke fra Vingårdsgade / Budolfi Plads, minimum 10-15 m.' ændres til 'I forbindelse med nybyggeri nær Budolfi Kirke er det væsentligt at sikre samspillet med domkirkens bygning og de kirkenære omgivelser. Nybyggeri langs Algade må ikke dominerer oplevelsen af domkirken' idet bebyggelse foran Budolfi Kirke ikke længere er aktuel.

Afsnittet 'Mellem Algade og Vingårdsgade ligger P-anlæg og en tidligere dagligvarebutik. Bygningsanlæggene stammer fra 60'ernes udfyldning af den tidligere Budolfi Plads. Pladsen skal nu ændres og medvirke til at give området et kvalitetsløft med hensyn til nybyggeri og nye byrum. Der skal skabes ny oplevelsesrige passager gennem karréerne.' ændres til 'Der skal - hvor det er muligt - skabes nye oplevelsesrige passager og flows'.

Foto af p-plads på Budolfi Plads erstattes af visualisering af det vindende projekt for Budolfi Plads.

Herudover ændrer tillægget på afsnittet Trafik:

Afsnittet: 'Der er planlagt en række forskønnelse af torve og gader i området. I den forbindelse bør affaldsløsninger indtænkes og integreres i renoveringerne' ændres til 'Der er planlagt en række
forskønnelser af torve og gader i området. I den forbindelse bør der ske en trafiksanering og affaldsløsninger indtænkes og integreres i
renoveringerne'.

 

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan for området ved Budolfi Plads

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og den igangværende lokalplanlægning for en del af rammeområdet.

 

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 1-1-117.

24-04-2017