Kommuneplan forsiden

Tillæg 1-004 for Østre Havn

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanens rammeområde 1.4.D1, Østre Havn.

Kommuneplantillæget fastlægger de overordnede principper for omdannelse af Østre Havn til et nyt byområde - herunder de overordnede rammer for nybyggeri og bevaring af kulturarv.

Af den gældende kommuneplanramme 1.4.D1 fremgår det at byggemulighederne i området skal afklares på baggrund af en bygnings- og byrumsanalyse. Dette er sket i forbindelse med forarbejdet til forslag til lokalplan 1-4-106 og et lokalplanforberedende arbejde for området øst her for langs Nyhavnsgade.

Med nærværende kommuneplantillæg fastlægges en gennemsnitlig bebyggelsesprocent for området som helhed på 170, som detaljeres med områdets lokalplaner.

Hensigten er at ny bebyggelse skal opføres i varierende højder og tæthed. Den overordnede idé er at bebyggelsen fremstår som en samlet bevægelse stigende mod nord og øst fra Nyhavnsgade, hvor bebyggelsen fra at være tilpasset den omgivende bys skala og tæthed (højde: 7-21 m., bebyggelsesprocent: 170) bliver gradvis højere og tættere for at kulminere i et højhus på Pieren (højde: 30-60 m., bebyggelsesprocent: 300.)

Det fremgår også at flere af områdets ejendomme er optaget i kommuneplanen som bevaringsværdige. I forbindelse med lokalplanlægning er der sket en kvalificering, opdatering og realitetsbehandling af udpegningen. Kommuneplanens udpegning af bevaringsværdige bygninger i området er opdateret for så vidt angår Østre Havn som en del af dette kommuneplantillæg.

Miljøvurdering

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen og kommuneplantillægget omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt. 10 b: Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser

Planerne er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2. Kommunen har herefter vurderet, at lokalplanen/kommuneplantillægget er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering (Miljørapport). Miljørapporten fremgår af redegørelsen til forslag til lokalplan 1-4-106.

26-03-2012