Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.013 for Godsbanearealet

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillæg 1.013 består af en ændring af:

  • Retningslinie 7.1.1 Aalborg City,
  • Rammeområde 1.1.D11 Godsbanearealet,
  • Rammeområde 3.1.H1 Gabriel m.m. samt
  • Rammeområde 3.1.T1 Jernbanen

Retningslinie 7.1.1 Aalborg City
Byrådet har primo 2009 igangsat en samlet planelægning for bydannelsesområdet ved Godsbanearealet. Der har været afholdt debat og konkurrence henover sommeren 2009 og ultimo 2009 godkendte byrådet en helhedsplan for området, der skal danne grundlaget for den videre planlægning på arealet.

Det primære mål med omdannelsen på Godsbanearealet er at skabe et grønt og bæredygtigt byområde, hvor uddannelsesinstitutioner, boliger, butikker og lettere erhverv i samspil med en bred vifte af forskelligartede byrum medvirker til at skabe et mangfoldigt og levende bymiljø.

Som kommuneplanen ser ud i dag, kan der kun placeres butikker på Godsbanearealet i et mindre hjørne øst for Kennedy Arkaden. For at kunne realisere intentionerne i helhedsplanen for Godsbanearealet blev der primo 2010 gennemført en fordebat om at udvide muligheden for at placere butikker på godsbanearealet. Under fordebatten mødte forslaget om at indarbejde en bredere mulighed for etablering af butikker på Godsbanearealet ingen modstand.

Ændring af retningslinie 7.1.1 Aalborg City rummer en udvidelse af afgrænsningen af bymidten Aalborg City, så den også dækker Godsbanearealet nord for Østre Alle.

Udvidelsen er ikke sket i overensstemmelse med den statistiske metode, der fremgår af Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Udvidelsen er en undtagelse, der er omfattet af §2 i bekendtgørelsen.

Redegørelse/begrundelse:

  • Udvidelsen grænser op til den eksisterende afgrænsede bymidte Aalborg City.
  • Byomdannelsesområdet ved godsbanearealet opfattes som en del af Aalborg midtby.
  • Omdannelse af godsbanearealerne indgår i kommuneplanen som et vigtigt byvækstområde. Hovedstrukturafsnit 1 Bypolitisk strategi definerer, at byvæksten i Aalborg Kommune skal ske som en afbalanceret byudviklingsmodel i form af omdannelse af ældre industriområder i Aalborg midtby (bl.a. Godsbanearealet) og byvækst i oplandsbyerne.
  • Af Hovedstrukturafsnit 7 Butikker fremgår, at det er byrådets mål, at Aalborg City og City Syd i gensidig synergi skal udvikle Aalborg som regionens handelsmæssige kraftcenter. Helhedsplanen for godsbanearealet vil medvirke til at styrke bymidten Aalborg City.
  • Omdannelsen af Godsbanearealet understøttes optimalt af kollektiv trafik, da området er nabo til busterminalen og Hovedbanegården i Aalborg.

Rammeområde 1.1.D11 Godsbanearealet, Rammeområde 3.1.H1 Gabriel m.m. samt Rammeområde 3.1.T1 Jernbanen
Ændring af de nævnte rammeområder er sket for at kunne realisere den af byrådet godkendte helhedsplan for Godsbanearealet.

Ændring af Rammeområde 1.1.D11 Godsbanearealet indeholder også en konkvensrettelse i forhold til den udvidede afgrænsning af bymidten Aalborg City.

Rammeområde 3.1.H1 Gabriel m.m. er udvidet en smule mod vest, så det omfatter det udgåede baneareal, der er med i Helhedsplanen. Dette areal udgår som konsekvens heraf af Rammeområde 3.1.T1 Jernbanen.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 1-1-110 Godsbanearealet, Aalborg Midtby.

VVM
For udvidelsen af Kennedy Arkadens parkeringshus foreligger der et konkret projekt. På baggrund af en gennemført VVM-screening af projektet, vurderes det, at der ikke er VVM-pligt, idet projektet ikke medfører en væsentlig miljømæssig påvirkning af omgivelserne. VVM-screeningen foreligger som et separat dokument.

13-12-2010