Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.029 for området ved Lindholm Brygge

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Den gældende kommuneplanramme fastsætter en bebyggelsesprocent på  max 25 for åben-lav, max 40 for tæt-lav og max 50 for øvrig bebyggelse. Desuden reguleres bebyggelsesprocenten for enkelte ejendomme af Bilag K.

Tillægget ændrer på bebyggelsesprocenten for matrikel 37 bo, som er omfattet af Bilag K. Den nuværende bebyggelsesprocent er på 45, og den ændres med tillægget til 55. Ændringen sker for at sikre, at der kan ske en fortætning af området, som ligger indenfor vækstaksen. Ved at hæve bebyggelsesprocenten kan der opnås en god overgang mellem det høje byggeri langs Lindholm Brygge og det flade landskab mod vest, ved at nedtrappe byggeriet gradvist fra øst til vest.

Matrikelnummer, Lindholm By, Lindholm Nuværende bebyggelsesprocent Fremtidig bebyggelsesprocent
37bo 45 55

 

Før 1. oktober 2007 kunne man jf. Bygningsreglementet opføre en række mindre bygningsdele, der ikke talte med i den tilladte bebyggelsesprocent for ejendommen. F.eks. en ny udestue, en lukket altan eller en overdækket gård. Siden er bygningsreglementet ændret, og bebyggelsesprocenterne for åben-lav bebyggelser er som standard ændret til 30 %. Som konsekvens af bygningsreglementets ændringer, hæves bebyggelsesprocenten fra 25 til 30 for åben-lav bebyggelse.

Rammeområdet ligger indenfor de kystnære dele af byzonen, jf. Retningslinje 11.4.2. En øget bebyggelsesprocent for den ovennævnte matrikel vil ikke væsentligt påvirke skylinen, idet der i dag allerede er tilsvarende høje bebyggelser omkring området og nærmere kysten. Desuden ændres der ikke på de mulige etageantal og gesimshøjder. Derfor vurderes det, at der ikke vil ske ændringer af den visuelle påvirkning af kysten.

Redaktionelle ændringer
Både i retningslinjen og i kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

25-01-2016