Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg H.022 om oplag af gasolieprodukter i eksisterende olielager

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

I en ny retningslinie 4.1.5 gives der mulighed for oplag af gasolie-, fuelolie- og bioolie i eksisterende olielager i overensstemmelse med den tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering.

I området markeret med rødt gives mulighed for oplag af gasolie, fuelolie og bioolie i eksisterende tanke (se kort nedenfor).

 
Planforslagets baggrund

Oil Storage ApS er et eksisterende olielager, der oprindeligt er etableret af I/S Nordkraft i 1971 før miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden. Der er den 27. juni 1998 meddelt miljøgodkendelse af anlægget til opbevaring af mineralolie.

Oil Storage ApS ønsker nu mulighed for at udleje opbevaringskapacitet bestående af 9 tanke til oplag af gasolie, fuelolie og bioolie. De 9 tanke bstår af henholdsvis 8 stk. på 30.000 og 1 stk. på 800 kubikmeter.

Oil Storage ApS ønsker at udvide sin gældende miljøgodkendelse, der i dag omfatter tung fuelolie, så der ligeledes skabes mulighed for opbevaring af gasolie og bioolie med flammepunkt over 55 grader celcius i alle tanke. Derfor bliver virksomheden omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Miljøminsteriet, 2006) og dermed bliver anlægget også omfattet af kravet om VVM-redegørelse jævnfør VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (pkt. 21 og 26).

Der sker ingen synlige fysiske ændringer i forbindelse med projektet, men der sker mindre tekniske ændringer, såsom opsætning af målere.

Den lokale debat

Der har været afholdt en første offentlighedsfase på kommuneplantillægget med VVM-redegørelse og miljøvurdering i perioden fra den 20. december 2011 til den 25. januar 2012. Den offentlige bekendtgørelse inviterede til at komme med ideer til fastlæggelse af indholdet til det videre planlægningsarbejde, herunder problemstillinger og alternativer i VVM-redegørelsen og miljøvurdering. Se debatfolderen her.

Der er i forbindelse med foroffentlighedsfasen modtaget bemærkninger fra Mariendal El-teknik, Gasværksvej 44, som udtrykker bekymring for de risici, projektet kan medføre i form af ulykker samt bekymring for, at værdien af deres ejendom vil blive forringet. I VVM-redegørelse med MV er der taget stilling til bemærkningerne fra Mariendal El-teknik.

Aalborg Havn og Aalborg Kommunes forsyningsvirksomheder har meldt tilbage, at de ikke har bemærkninger til den fremsendte folder og projektet.

Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med forslagets offentlighedfase.

VVM-redegørelse med miljøvurdering

Bilag til VVM-redegørelse med miljøvurdering

Natur-konsekvensvurdering

Sikkerhedsrapport

Miljøgodkendelse

Overordnede bindinger

Der henvises til afsnit 5 i VVM-redegørelsen.

Miljøvurdering

Aalborg Kommune har fortaget en indledende høring hos myndigheder om omfanget af miljøvurderingen. Ingen myndigheder har afgivet svar, som har givet anledning til ændring af miljøvurderingens afgrænsning. Bemærkningen fra nabo vedrørende ejendommens værdi behandles i VVM-redegørelsen under socioøkonomiske forhold.

Der er krav om, at kommuneplantillægget skal vurderes efter "Lov om miljøvurdering og programmer" af 22. oktober 2007. Denne miljøvurdering er indeholdt i "VVM-redegørelse af oplag af gasolie, fuelolie og bioolie, Gasværksvej".

22-04-2013