Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.052 for et område ved Bredegade

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Området for kommuneplantillægget ligger i den centrale del af Aalborg. Tillægget omfatter en ændring af rammebestemmelser i kommuneplanrammen ”1.1.C5 Algade, Boulevarden m.fl.”

Ændringer af bebyggelsesregulerende bestemmelser

Ændringen består i, at de maksimale bebyggelsesprocenter for Bredegade 10 og 12 angivet i kommuneplanens bilag K øges. Samt at bygningsdybden for Bredegade 12 øges.

Bebyggelsesprocenterne foreslås øget som vist i nedenstående skema.

Ejendom Max. bebyggelsesprocent jf. gældende kommuneplan Foreslås ændret til
Niels Ebbesens Gade 2 og Bredegade 10 370 405
Bredegade 12 - 16 185 365

I rammebestemmelserne er der fastsat en husdybde på 8-10 meter. For Bredegade 12 øges husdybden til 17,5 meter, da der ikke er tale om en bygning i en karré, men en solitær bygning, der har gadefacade til tre sider og grænser op til en plads på den fjerde side.

Bevaringsværdige bygninger

 Bev _bygninger

Jf. kommunplanens retningslinje 5.2.3 må bygninger med bevaringsværdi 1-6 ikke nedrives jvf. "Planloven" henholdsvis "Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og miljøer" før Aalborg Kommune har meddelt, om der nedlægges forbud.

Byningerne Niels Ebbesens Gade 2 - Bredegade 10 og Bredegade 12 er utidssvarende og fremtræder om- og tilbygget i flere omgange. Aalborg Kommune vurderer derfor, at bygningerne kan nedrives til fordel for nybyggeri i tilpasset skala og med traditionelle materialer.

Bevaringsværdierne for Niels Ebbesens Gade 2 (bevaringsværdi 6) og Bredgade 12 (bevaringsværdi 4 og 7) slettes derfor i retningslinjen.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan for et mindre område i Bredegade.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og de fremtidige ønsker til udviklingen i området.

Ændringen sker, idet der ønskes at give mulighed for en yderligere fortætning af midtbyen og dermed muliggøre flere boliger i Bredegade.

Kommuneplanen i dag

Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen 

Kommuneplanrammen (lilla) og området, hvor der sker ændringer (gul), ligger i kystnærhedszonen.

Jf. kommuneplanens jf. retningslinie 11.4.2 ligger området i planlagte arealer til byudvikling. De enkelte arealer kan her udnyttes i overensstemmelse med den planlagte anvendelse.

De ændringer, der kan foretages i området, vil ikke væsentligt påvirke skylinen, idet der allerede i dag er høje bebyggelser både øst, vest nord og og syd for arealet.

Overordnede bindinger

Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.

Det nærmeste Natura 2000-område (Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal) ligger ca. 5,3 km vest/nordvest for området ved Bredegade. I kraft af afstanden vurderes planen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at kunne påvirke Natura 2000-områder.

Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets bilag IV. Arealet fremstår fuldt udbygget. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 1-1-139.

15-06-2020