Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 1.019 for Strøybergs Palæ, Aalborg Midtby

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og den igangværende lokalplanlægning for en del af rammeområde 1.1.D2.

Bebyggelsesprocenten bestemmer, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på. Bebyggelsesprocenter, der er fastsat i kommuneplanen, skal medtages i lokalplaner.

Tillægget ændrer på byggemuligheder for følgende matrikelnumre:

Matr.nre.

Max. bebyggelsesprocent
jf. gældende kommuneplan

Foreslået ændret til

518g og 518k 325 og 100 350 for begge
518q og 519b 0 og 185 320 for begge
 

Ejendomme hvor den maksimale bebyggelsesprocent ændres (grønne tal = max bebyggelsesprocent i den gældende kommuneplan og røde tal = viser forslag til ændret bebyggelsesprocent).

 


Overordnede veje med beskyttelseszone

Nyhavnsgade er en overordnet vej med beskyttelseszone jf. retningslinie 2.1.4

Formålet med retningslinien er at fastholde en klar afgrænsning mellem land og by samt at værne om landskabelige værdier. Det er ikke ønsket, at forhindre almindelig udvidelse af byer, der er udviklet omkring eller tæt på de overordnede veje eller de »bymæssige ringveje«, hvis dette i øvrigt opfylder kravene til en tæt og sammenhængende bystruktur (jf. retningslinie 2.1.4).

Nyhavnsgade ligger i byzone og løber gennem allerede ramme- og lokalplanlagte områder, hvorpå der er påtænkt byudvikling på begge sider af vejen. Vejene vurderes derfor at være undtaget for beskyttelseszonen på 150 m.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

12-11-2012
Andre planer