Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at området på hjørnet af Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen kan fortættes i overensstemmelse med principperne i kommuneplanens hovedstruktur.

Byggemuligheder

Bebyggelsesprocenten bestemmer, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på. Bebyggelsesprocenter, der er fastsat i kommuneplanen, skal medtages i lokalplaner. For ejendomme i Aalborg Kommune bruger SKAT også bebyggelsesprocenterne, som grundlag for ejendomsbeskatningen. Ændringer i kommuneplanens bebyggelsesprocenter kan derfor også få betydning for din ejendomsskat.

Tillægget ændrer på byggemuligheder for følgende ejendomme:

Ejendom (matrikelnr.) Max. bebyggelsesprocent jf. gældende kommuneplan Foreslås ændret til
499a, Aalborg Bygrunde 155  380
499c, Aalborg Bygrunde 225  390
500a, Aalborg Bygrunde 65  135

Opholdsarealer

Retningslinierne for opholdsarealer sikrer, at alle har adgang til opholds- og legearealer i det nære miljø omkring boligen og til større natur-, park- eller aktivitetsområder i bydelen.

Tillægget giver mulighed for indenfor kommuneplanramme 1.1.C4 at fravige kommuneplanens kvantitative retningslinier for udlæg af udendørs opholdsarealer til etageboliger i tætbyområder (retningslinie 6.1.2.). Det sker for at understøtte hovedstrukturens byudviklingsprincipper for Aalborg, hvor fortætning er udgangspunktet. Retningslinie 6.1.2. fastsætter, at der skal udlægges udendørs opholdsareal svarende til min. 30 % af etagearealet for etageboliger i tætbyområder. Dette store areal er vanskeligt at realisere med et samtidigt ønske om fortætning. I stedet lægges der med kommuneplantillægget op til en vurdering af opholdsarealernes kvalitet i forbindelse med nyudlæg. Dette er i overensstemmelse med intentionen bag kommuneplanens retningslinje, der beskriver, at udendørs opholdsarealer i tætbyområder i højere grad skal udlægges som "shared space" - fx i form af gaderum der indrettes til aktivitet og ophold, men hvor der samtidig er mulighed for sivetrafik. Retningslinjen giver desuden mulighed for, at en del af det udendørs opholdsareal kan etableres som private/semiprivate taghaver, tagterrasser, altaner o.l.

Etageantal og husdybde

Der er ønske om at opføre byggeri indenfor kommuneplanrammen, der har en husdybde på 15 meter. Det vurderes at være muligt på hjørnet af Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen, hvorfor der med kommunetillægget gives mulighed for en øget husdybde på netop dette sted.

Endvidere er der samme sted ønske om byggeri op til 7 etager. Det vurderes, at det ikke vil have negative konsekvenser for resten af kommuneplanrammen at ændre det maksimale etageantal fra de nuværende 6 etager til 7, tilpasset omkringliggende byggeri.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan 1-1-123 Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanenrammen og principperne i kommuneplanens hovedstruktur, der afspejler de fremtidige ønsker til udviklingen i rammeområdet.

13-06-2016