Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.022 for Kjellerupsgade 12-14 (Symfonien)

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for byggeri i kommuneplanrammen 1.1.D3 Kjellerupsgade m.fl. og den igangværende lokalplanlægning for en del af rammeområdet.

Tillægget giver mulighed for et større byggeri på ejendommen Kjellerupsgade 12-14. På matriklen tillades etagebyggeri i max. 7 etager i max. 26 m's højde.

Bebyggelsesprocenten bestemmer, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på. Bebyggelsesprocenter, der er fastsat i kommuneplanen, skal medtages i lokalplaner. Tillægget ændrer på byggemuligheden for følgende ejendom:

Ejendom

  Max. bebyggelsesprocent
  jf. gældende kommuneplan 

  Foreslået ændres til 

 Kjellerupsgade 12-14 155 320

 

 

Faktiske _byggemuligheder 

Redaktionelle ændringer
I kommuneplanrammen er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan 1-1-115 Boliger og erhverv, Kjellerupsgade 12-14, Aalborg Midtby.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og de fremtidige ønsker til udviklingen i den østlige del af Midtbyen.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 1-1-115.

16-06-2014
Andre planer