Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.045 for et område i Algade

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Området for kommuneplantillægget ligger i den centrale del af Aalborg. Tillægget omfatter en ændring af rammebestemmelser i kommuneplanrammen "1.1.C3 Nytorv, Algade m.fl.". Ændringen består i, at de maksimale bebyggelsesprocenter for Algade 10-16A øges.

Ejendom Max. bebyggelsesprocent jf. gældende kommuneplan Foreslås ændret til
Algade 10-12 290  292
Algade 14 215
Algade 16 250
Algade 16A 280 (for hele Salling-ejendommen)

Med kommuneplantillægget fastsættes en ny samlet maksimal bebyggelsesprocent for ejendommene Algade 10-16A til 292.

Rettelser og ajourføring af ramme
Der er lavet følgende rettelser og ajourføringer af ramme 1.1.C3 Nytorv, Algade m.fl.:

Muligheden for benzinsalg er fjernet, da det vurderes, at den ikke længere er aktuel inden for kommuneplanrammens område. Desuden er kort med den afgrænsede bymidte ajourført.

Beskrivelserne af byggemuligheden på parkeringsarealet øst for biblioteket samt omdannelserne af Boulevarden og Gabels Torv/Fjordgade er fjernet, da de er realiseret.

Ligeledes er beskrivelsen af ombygningen af Strandvejen, Nyhavnsgade og Slotspladsen fjernet, da også den er realiseret.

Der er tilføjet beskrivelse af Friis, Nørregade-projektet og af arbejdet med et forbedret og forskønnet miljø på og omkring Nytorv. Der er desuden tilføjet tekst om Nytorv, cyklisme og den kommende +Bus.

Endelig er der sket redaktionelle rettelser.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan for et mindre område i Algade. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og de fremtidige ønsker til udviklingen i området.

Kommuneplantillægget ændrer de nuværende maksimale bebyggelsesprocenter for en række ejendomme. Ændringen sker, idet der ønskes at give mulighed for en yderligere fortætning i midtbyen, der muliggør flere boliger i Algade.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 1-1-130.

23-04-2018