Kommuneplan forsiden

Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanramme 1.2.D1, Lindholm Brygge m.fl.. Tillægget følger lokalplan 1-2-103, Erhverv og boliger, Lindholm Brygge.

Tillægget præciserer og justerer byggemulighederne i forbindelse med et konkret højhusprojekt ved Katedralen.

De tidligere kommuneplanrammer lagde op til at 1.2.D1 kan bebygges med etage, åben-lav og tæt-lav boliger samt forskellige erhverv, service og institutioner i op til 7 etager med en gesimshøjde på op til 53 m. Ændringen med nærværende tillæg består i at der for et område ved Katedralen nu også gives mulighed for bebyggelse i op til 22 etager i op til 66 meters højde.

Formålet er at give mulighed for etablering af to højhuse i nutidig arkitektur samt bevaring og ombygning af bebyggelsen Katedralen. Forudsætningen for de ændrede byggemuligheder er, at parkering placeres delvist under terræn og delvist på tilstødende arealer.

Samlet set øger tillægget den maksimale bebyggelsesprocent fra 50 til 280 for matr.nr. 37bq, 37ci og 37i.

 

Planforslagets baggrund

Området ved Katedralen er i kommuneplanens hovedstruktur udpeget som et potentielt højhusområde.

Baggrunden for tillægget er at der er udarbejdet et konkret projekt for et højhusprojekt set i sammenhæng med en omdannelse af den tidligere industribygning Katedralen til blandet boliger og erhverv. Projektet er udmøntet i lokalplan 1-2-103.

Miljøvurdering

Lokalplanforslaget var omfattet af "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 316 af 5.5.2004). Miljørapporten ligger som en selvstændig rapport, og det ikke tekniske resumé fremgår af lokalplanens redegørelse. Miljørapporten beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet.

Lokalplanforslagets miljørapport beskriver også konsekvenserne af de ændrede byggemuligheder jf. dette kommuneplantillæg.

26-04-2010
Andre planer

Lokalplan 1-2-103