Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.054 Området ved Lindholm Brygge, Kummerowsvej m.fl.

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget omfatter ændringer af bebyggelsesprocenter, maksimalt tilladte højder og maksimalt tilladte etageantal for enkelte ejendomme i kommuneplanrammen ”1.2.D1 Lindholm Brygge m.fl."

De maksimalt tilladte bebyggelsesprocenter for nedenstående ejendommer er ændret.

Ejendom Max. bebyggelsesprocent jf. gældende kommuneplan Foreslås ændret til
Kummerowsvej 5 A-X  50  140
Kummerowsvej 6  50  140
Kummerowsvej 7  50  200
Strand Alle 12  50  74

Ejendommenes bebyggelsesprocenter (vist med rødt på nedenstående kort) er tilføjet oversigten over bebyggelsesprocenter på enkelt ejendomme (bilag K).

Faktiske -byggemuligheder (1)

Der er i kommuneplanrammen tilføjet en ny zone 5, hvor det maksimalt tilladte etageantal er ændret fra 3 til 5 etager, og den maksimalt tilladte højde for bebyggelse er ændret fra 12 meter til 20 meter.

Delomr1 (1)

Derover er der sket mindre redaktionelle ændringer i rammens bestemmelser.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan for et mindre område ved Kummerowsvej.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og de fremtidige ønsker til udviklingen i området.

Ændringen sker, idet der ønskes at give mulighed for en yderligere fortætning og dermed muliggøre flere boliger i området.

Kommuneplanen i dag

Kystnærhedszonen

Kystzone (4) 

Kommuneplanrammen (sort) og området, hvor der sker ændringer (gul), ligger i kystnærhedszonen.

Jf. kommuneplanens jf. retningslinie 11.4.2 ligger området i planlagte arealer til byudvikling. De enkelte arealer kan her udnyttes i overensstemmelse med den planlagte anvendelse.

De ændringer, der kan foretages i området, vil ikke væsentligt påvirke skylinen, idet der allerede i dag er høje bebyggelser både vest og syd for arealet.

Overordnede bindinger

Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.

Det nærmeste Natura 2000-område (Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal) ligger knap 3 km vest for rammeområdet. I kraft af afstanden vurderes planen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at kunne påvirke Natura 2000-områder.

Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets bilag IV. Arealet fremstår fuldt udbygget. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 1-2-121.

28-09-2020