Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.051 for området ved Badehusvej og Svendsgade

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der på ejendommen Badehusvej 1, 1A og 1B kan planlægges for etagebyggeri i form af rand- og gårdbebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten bestemmer, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på. Bebyggelsesprocenter, der er fastsat i kommuneplanen, skal medtages i lokalplaner.

Tillægget ændrer på byggemuligheder for følgende ejendomme:

Ejendom (matrikelnr.) Max. bebyggelsesprocent
jf. gældende kommuneplan
Forslåes ændret til
974a, Aalborg Bygrunde 95 185

Redaktionelle ændringer
Der er desuden foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og de fremtidige ønsker til udviklingen i området ved Badehusvej og Svendsgade.

Overordnede bindinger

Bilag IV-arter
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Planområdet ligger i Aalborg Vestby i et tæt bebygget område. Nærmeste Natura 2000-område - "Ulvedybet og Nibe Bredning" og "Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal" - ligger ca. 4,4 km nordvest for planområdet. Grundet afstanden vurderes det, at en planlægning for området til etageboliger med mulighed for nybyggeri samt om- og tilbygning, hverken i sig selv eller sammen med andre planer og programmer vil kunne påvirke Natura 2000-området.

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Planen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets bilag IV, herunder damflagermus, vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben, vandsalamander og spidssnudet frø.

Planområdet ligger i den vestlige del af Aalborg Midtby. De eneste arter, der potentielt vurderes at kunne forefindes på lokaliteten, er arter af flagermus. Bebyggelsen der nedrives eller tilbygges ved realisering af planen, vurderes dog ikke at være egnet som yngle- og rasteområde for flagermus. Det vurderes, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV, hvorfor det vurderes, at planen ikke vil påvirke bilag IV arter.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 1-3-127.

11-05-2020