Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.032 for området ved Karolinelund

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanens rammer 1.1.D4 Karolinelund m.fl., 1.4.D3 Østerbro, Nyhavnsgade m.fl. og 1.4.O1 Fynsgade Centret m.m. Herudover omfatter tillægget en ny retningslinie 4.1.7.Risikovirksomheder.

1-032_rammer _efter  1-032_rammer _foer
Kommuneplanrammer ændret tillæg 1.032
Gældende komuneplanrammer

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt til at opføre en børneinstitution i Karolinelund.

Karolinelund er i hovedstrukturen udvalgt som et nedslagsområde. Det betyder, at der er særlige mål for udvikling af området: udvikle byen indenfor de eksisterende grænser via fortætning og omdannelse, udvikling i vækstaksen og fortætning følges af udvikling af grønne områder. De særlige interesser er rekreation og fritid, bosætning og blandede byfunktioner og risikovirksomheden Tulip. Ovenstående er indarbejdet som mål og bestemmelser i kommuneplan og lokalplan.

I rammerne 1.4.O1 og 1.4.D3 er kun sket ændringer i rammens afgrænsning, samt indsat tekst og henvisning til retningslinje 4.1.7. Risikovirksomheder.

I kommuneplanens rammeområde 1.1.D4 sker følgende ændringer:

Anvendelsesbestemmelserne udvides til også at omfatte institutioner.

Bebyggelse tillades i eksisterende ramme til 1-1½ etager, med en gesimshøjde på 3-5 meter og en husdybde på 10 meter. Det ændres i den nye ramme til 1-2 etager, en bygningshøjde på 3 - 8,5 meter og krav om husdybde fjernes.

Udvidelsen er nærmere beskrevet i lokalplan 1-1-124, som offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget.

Retningslinie 4.1.7. Risikovirksomheder., omfatter risikovirksomheder, med særlige beliggenhedskrav, da der kan forekomme farlige stoffer i sådanne mængder, at de udgør en risiko for omgivelserne, hvis der opstår et større uheld. Mængderne er bestemt i risikobekendtgørelsen.

Generel planlægningsafstand på 500 meter
Af Miljøministeriets cirkulære nr. 37 af 20. april 2006 fremgår, at ved udarbejdelse af en kommune- eller lokalplan inden for 500 m fra en risikovirksomhed, skal hensynet til risikoen for større uheld inddrages i planlægningen.

Øst for Karolinelund ligger Tulip, som er en risikovirksomhed, i kolonne II i henhold til dansk særregel om ammoniakoplag på mindst 5 tons indenfor 200 m af risikofølsom bebyggelse, i henhold til risikobekendtgørelsen. Derfor er der, på baggrund af de foreslåede aktiviteter angivet i helhedsplanen marts 2015, udarbejdet en risiokoanalyse, der konkluderer, at nogle af de foreslåede ændringer er acceptable (børnehaverne, bakkerne, og landskabspladsen) ligesom de eksisterende aktiviteter i karolinelund er acceptable.

Kystnærhedszone

Kystzone (1)
Gældende kystnærhedszoner

Området ligger i kystnærhedszonen.

Jf. kommuneplanens jf. retningslinie 11.4.2 ligger området i planlagte arealer til byudvikling. De enkelte arealer herindenfor kan udnyttes i overensstemmelse med den planlagte anvendelse.

De ændringer, der kan foretages i området, vil ikke væsentligt påvirke skylinen, idet arealet allerede i dag er omgivet af høje bebyggelser.

Overordnet veje med beskyttelseshensyn

Overordn _vej _beskyttelseshensyn (2)
Overordnetvej med beskyttelseshensyn

Karolinelundsvej er en overordnet vej med beskyttelseszone jf. retningslinie 2.1.4

Formålet med retningslinien er at fastholde en klar afgrænsning mellem land og by samt at værne om landskabelige værdier. Det er ikke ønsket, at forhindre almindelig udvidelse af byer, der er udviklet omkring eller tæt på de overordnede veje eller de »bymæssige ringveje«, hvis dette i øvrigt opfylder kravene til en tæt og sammenhængende bystruktur (jf. retningslinie 2.1.4).

Karolinelundsvej ligger i byzone og løber gennem allerede ramme- og lokalplanlagte områder, hvorpå der er påtænkt byudvikling på begge sider af vejen. Vejene vurderes derfor at være undtaget for beskyttelseszonen på 150 m.

Klima

Klima (1) En mindre del i den nordlige del af kommuneplanrammen 1.3.D1 ligger i områder med høj risiko for oversvømmelse.

Jf. retningslinie 2.1.6 skal lokalplaner i områder med høj risiko (5% eller mere i 2050) for oversvømmelse (rød markering på kort) redegøre for klimatilpasningstiltag.

Lokalplanen giver ikke mulighed for ny bebyggelse inden for området med høj risiko for oversvømmelse. Lokalplanen stiller krav om, at regnvand afledes lokalt og bestemmelser om at klimaargumenterede terrænreguleringer kan tillades.

Rekreative stier

Rekrativ _sti (1)
Overordnede rekrative stier

Indenfor rammeområdet løber overordnede rekreative stier.

Jf. kommuneplanens retningslinie 11.2.6 skal offentligheden sikres tilgængelighed via et sammenhængende stinet og forbindelserne skal opretholdes.

Lokalplanen sikrer opretholdelse af det sammenhængende stinet og forbindelser med sikring af stiforbindelser.
Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen må antages at have væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingen fremgår som en miljørapport,bilag 4, i lokalplan 1-1-24, Park og Børnehave, Karolinelund.   

23-05-2016