Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.053 for Klostermarksskolen

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Lokalplan 1-3-120 og kommuneplantilæg 1.053 er udarbejdet for at muliggøre bygningsmæssige udvidelser af Klostermarksskolen, samt om- og tilbygning af skolens eksisterende bygninger.

Kommuneplantillægget omfatter en ændring af kommuneplanramme 1.3.B4 "Klostermarken mfl." og kommuneplanramme 1.3.O2 "Institutions­bælte ved Annebergvej, Saxogade og Sct. Jørgens Gade".

Kommuneplanramme 1.3.O2 udvides til også at omfatte ejendommene matr. nr. 1290 og 1291, begge Aalborg Bygrunde. Kommuneplanramme 1.3.B4 reduceres tilsvarende.

 1 053 Rammer Foer  1 053 Rammer Efter
  Gældende kommuneplanrammer
  Nye kommuneplanrammer

Inden for Kommuneplanramme 1.3.O2 udlægges et delområde, delområde 2, som omfatter skolens område. Med kommuneplantillægget fastsættes en bebyggelsesprocent på max 95 inden for delområde 2.

I samme ramme er tilføjet, at der kan etableres en ny adgang fra Saxogade til Sygehus Nord i forbindelse med byomdannelsen af dette område. Det er desuden tilføjet, at der kan etableres en forbindelse for bløde trafikanter langs jernbanen.

Redaktionelle ændringer 
I kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan for Klostermarksskolen for at imødekomme skolens ønsker om at forbedre deres nuværende lokaler bla. ved at opføre en ny tidsvarende bygning ud mod Annebergvej.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og skolens fremtidige ønsker til bygningsmæssig udvidelse.

Klostermarksskolen har erhvervet ejendommen matr. nr. 1290, Aalborg Bygrunde. Naboejendommen, matr. nr. 1290, Aalborg Bygrunde, fungerer fortsat som bolig, men hvis boligen i fremtiden sælges til skolen inddrages også denne ejendom i kommuneplanramme 1.3.O2, da det på sigt kan give et samlet skoleområde. 

Overordnede bindinger

Bilag IV-arter
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Lokalplanområdet og dermed de planmæssige ændringer af kommuneplanrammerne ligger i den centrale del af Aalborg by i et tæt bebygget område. Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger ca. 6 km nordvest for lokalplanområdet. Som følge af den betydelige afstand mellem områderne vurderes, at planlægningen inden for lokalplanområdet hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området.

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Lokalplanområde og dermed de planmæssige ændringer af kommuneplanrammernet ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter opført på habitatdirektivets bilag IV. De eneste arter, som potentielt kunne have yngle- eller rasteområde i og ved lokalplanområdet er arter af flagermus. Da der er tale om fuldt udnyttede bygninger vurderes de ikke egnede som yngle- eller rasteområde for arter på habitatdirektivets bilag IV. Lokalplanlægningen vurderes derfor ikke at kunne påvirke arter på habitatdirektivets bilag IV.

 

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 1-3-120.

25-10-2019