Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.018, ændrede bygningshøjder ved Lindholm Brygge m.fl.

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for Nørresundby Midtby og omfatter området ved Lindholm Brygge m.fl. (rammeområde 1.2.D1). Området er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål.

Kommuneplantillægget følges af lokalplan 1-2-107. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet der med lokalplanen gives mulighed for bebyggelse i 10 etager mod de nuværende 7 etager og en bygningshøjde på 35 meter mod den nuværende gesimshøjde på 12 meter. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Ændringen vil kunne ske inden for delområdet i zone 1a.

Der er udarbejdet et skyggediagram, der indenfor afgrænsede områder viser bebyggelse i en højde op til 35 m. Dette viser at der ikke vil blive nævneværdige skyggegener for den eksisterende boligbebyggelse i området. Som vis på nedenstående skygge diagram, vil en begrænset del af boligbebyggelsen blive berørt i et kortere tidsrum i  efterårsperioden.


Skygge diagram senarie 23. september kl. 9.00

Kommuneplantillægget ændrer de bebyggelsesregulerende bestemmelser for en del af rammeområdet, benævnt zone 1a.

Derudover er der i rammebestemmelserne for 1.2.D1 indføjet bestemmelser om udendørs opholdsareal jævnfør retningslinie 6.1.2. For at skabe overensstemmelse med bestemmelserne i verserende lokalplan nr. 1-2-107, vil det være tilstrækkeligt med mindst 10% opholdsareal for området ved Katedralen.

Bebyggelsesprocenten bestemmer, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på. Bebyggelsesprocenter, der er fastsat i kommuneplanen, skal medtages i lokalplaner. For ejendomme i Aalborg Kommune bruger SKAT også bebyggelsesprocenterne, som grundlag for ejendomsbeskatningen. Ændringer i kommuneplanens bebyggelsesprocenter kan derfor også få betydning for din ejendomsskat.

Tillægget ændrer på byggemuligheder for følgende ejendom:

Ejendom Max bebyggelsesprocent jf. gældende kommuneplan Ændring til
Lindholm Brygge 17 60 270

Ejendomme hvor den maksimale bebyggelsesprocent ændres (grønne tal = max bebyggelsesprocent i den gældende kommuneplan og røde tal = viser forslag til ændret bebyggelsesprocent).
Overordnede bindinger

Rammeområdet ligger inden for den kystnære del af Aalborgs byzoneområde. Området er en del af det centrale Nørresundby, og langs hele havnefronten spænder bebyggelsen fra lave bygninger i én etage til store massive siloanlæg i op til 40 meters højde.

Den nye bebyggelse inden for den del af rammeområdet der bl.a. er omfattet af lokalplan 1-2-107, vil blive mellem 1-10 etager svarende til 7,5-35 meters højde over terræn. Der er i forbindelse med kommuneplantillægget blevet udarbejdet et skyggediagram. I den forbindelse er det vurderet at de ændrede bygningshøjde ikke vil virke dominerende i forhold til bydelens nuværende bebyggelse og i forhold til bebyggelsens udtryk mod fjorden. Det vurderes, at den nye bebyggelse ikke visuelt vil påvirke kystlandskabet i negativ retning.

Miljøvurdering

Alle lokalplaner og kommuneplantillæg er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport).

Aalborg Kommune har vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

  • At planen omfatter et mindre område på lokalt plan.
  • At planen alene indeholder mindre ændringer i eksisterende planer
  • At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 3, stk. 2 og § 4, stk. 2.
  • At området i forvejen er omfattet af kommuneplanens Hovedstruktur og vil blive anvendt i overensstemmelse hermed.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 1-2-107 Boliger og Erhverv, Lindholm Brygge, Nørresundby Midtby.

08-10-2012
Planforslag Andre planer