Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.037 for boliger m.m. for et område ved Østergade/Engvej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Vedrørende bebyggelsesprocent
Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen, det aktuelle projekt for byggeri i kommuneplanrammen 1.2.D7 Østergade m.fl. og den igangværende lokalplanlægning for en del af rammeområdet.

Bebyggelsesprocenten bestemmer, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på. Bebyggelsesprocenter, der er fastsat i kommuneplanen, skal medtages i lokalplaner.

Den gældende kommuneplanramme fastsætter en bebyggelsesprocent på max 30 for åben-lav og max 50 for øvrig bebyggelse. Desuden reguleres bebyggelsesprocenten for enkelte ejendomme af Bilag K.

Det aktuelle projekt for byggeri går på tværs af flere eksisterende matrikelskel og er udarbejdet som et samlet projekt som skal skabe en afrunding af en eksisterende karré med ny randbebyggelse. Ved at hæve bebyggelsesprocenten kan der opnås en harmonisk afslutning på den eksisterende karrébebyggelse langs Østergades sydside.

Karrébebyggelsen vil forstærke den bymæssige karakter langs Østergade, som en af de primære indfaldsveje til Midtbyen. Dermed understøtter projektet målet for den samlede kommuneplanramme 1.2.D7.

I stedet for at regulere bebyggelsen efter bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom, vurderer Kommunen, at områdets udvikling fremadrettet reguleres bedre gennem lokalplanlægning. Her skal projektets intentioner fastlægges mere konkret – f.eks. ved udlæg af byggefelter med fastsatte højder m.m.

I tillægget udpeges en ny zone (Zone 1) i kommuneplanrammen 1.2.D7, hvor den max tilladte bebyggelsesprocent foreslås fastsat til 100.

1-037_delomr_
Luftfoto med zoneinddeling

Nye boliger
Planen vil muliggøre opførelse af i alt ca. 44 nye boliger. Kommunens opdaterede rummelighedsregnskab for nye boliger kan ses på kommuneplanens bilag M.

Påvirkning af kysten
Rammeområdet ligger indenfor de kystnære dele af byzonen, jf. Retningslinje 11.4.2. En øget bebyggelsesprocent og nybyggeri indenfor zone 1 vurderes ikke at ville påvirke skylinen væsentligt, idet der i dag allerede er tilsvarende høje bebyggelser omkring området og nærmere kysten. Derfor vurderes det, at der ikke vil ske ændringer af den visuelle påvirkning af kysten.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering.

Derfor er der udarbejdet en miljørapport, som beskriver, hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planernes miljøpåvirkning skal overvåges.

Miljørapporten findes som bilag til lokalplan 1-2-115 og kan ses her.

26-02-2018