Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.035 for Den nordlige del af Håndværkerkvarteret og Åparken

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget  ændrer på rammerne og anvendelsen i Håndværkerkvarteret. Området ændres fra at være omfattet af rammerne 1.1.H1, 1.1.D11 og 1.1.D12, til fremover at være omfattet af 1.1.D12 og 1.1.R2.

Kommuneplanramme 1.1.D12 udvides, så den kommer til at omfatte størstedelen af kvarteret. Samtidig oprettes en ny ramme, 1.1.R2, som dækker den resterende del af området indefor kommuneplantillæggets afgrænsning. 1.1.D11 ændrer afgrænsning, således at den del af området overgår til 1.1.D12. Endelig ophæves 1.1.H1.

Kommuneplantillægget ændrer desuden på by- og bydelsbeskrivelsen hvor det præciseres, at Håndværkerkvarteret omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde.

Rammeændringerne er illustreret herunder:

 HVK_rammer _foer  HVK_rammer _efter
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

 

Redaktionelle ændringer
I by- og bydelsbeskrivelsen og kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af nye kommuneplanrammer for den nordlige del af Håndværkerkvarteret.  

I kraft af områdets udvikling og placering i byen er det hensigten at omdanne det fra erhvervsområde til et blandet bolig- og erhvervsområde samt et rekreativt område.  

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og de fremtidige ønsker til udviklingen i området.

Således ændres der på anvendelserne, så området omdannes fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde. En del af området - Åparken - udlægges til rekreative formål.

Formålet med den nye planlægning er at ændre mulighederne for anvendelse og udnyttelse af den enkelte ejendom. Kvarteret består af flere mindre zoner med forskellig karakter, afhængig af deres arkitektur, nærhed til rekreative områder, placering langs overordnede veje osv. Zonerne har hver især deres egne styrker, som skal bygges videre på.

Der er udarbejdet et skitseforslag for åbningen af Østerå mellem Gabriel og Karolinelund, som kan ses her

Kommuneplanen i dag

Området ændres fra at være omfattet af rammerne 1.1.H1, 1.1.D11 og 1.1.D12, til fremover at være omfattet af 1.1.D12 og 1.1.R2.

Størstedelen af området er idag et erhvervsområde, mens resten af området er et blandet bolig- og erhvervsområde. Fremover vil området være et blandet bolig- og erhvervsområde samt et rekreativt område.

Den lokale debat

I foråret 2015 gennemførte Aalborg Kommune en fordebat for området. 

Kommunen modtog 9 skriftlige henvendelser. Herudover modtog kommunen flere mundtlige input bl.a. i forbindelse med
informationsmødet 29. april 2015.

Opsamling på fordebatten blev behandlet på By- og Landskabsudvalgets møde d. 16. juni 2015, pkt. 17.

På By- og Landskabsudvalgets møde d. 19. november, pkt. 7, blev det besluttet, at der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, som udlægger området til blandet bolig- og erhvervsområde samt rekreativt område.

Historie og byarkitektur

Området har en helt særlig karakter af ældre industriområde, med et selvgroet og grønt miljø. Området er karakteriseret ved sin uformelle, industriprægede og uprætentiøse fremtoning. Den overordnede struktur udgøres af de vinkelrette vejforløb, af den rytmiske bebyggelsesstruktur primært langs kanalen samt af de blå og grønne elementer: kanalen og allébeplantningen på Hjulmagervej. Arkitekturen er præget af teglstensbygninger i 1 etage med lav taghældning i dæmpede røde og gule farver. Til sammen udgør disse elementer fortællingen om det ældre industrikvarter, som med sin nøgterne struktur og bebyggelse er karakteristisk for 1950-ernes industri- og erhvervsområder.

 

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen må antages at have væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingen fremgår som en miljørapport, og kan findes her. Screening/scopingskemaet kan findes her.

25-04-2016