Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.003, udvidelse af erhvervsområde ved Stigsborgvej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanens ramme 1.2.I3 (Stigsborgvej m.fl.) og 1.2.R7 (Fjordkysten m.m.).

    
Afgrænsing af kommuneplantillæg nr. 1.003           Gældende kommuneplanrammer

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for udvidelse af erhvervsområdet ved Stigsborgvej i Nørresundby Midtby.

Udvidelsen er nærmere beskrevet i lokalplan 1-2-102, Erhvervsformål mv. Stigsborgvej, som offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget.

Området ønskes udviklet til erhverv for at skabe en bufferzone mod motorvejen.

Miljøvurdering

Planen er omfattet af lovens § 3, stk. 1, nr. 1, idet planen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 4, pkt. 10b. Da planen kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 3, stk. 2. Aalborg Kommune har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2.

Kommunen har herefter vurderet, at der ikke er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet. Da planen samtidig kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, vurderer kommunen, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter lovens bestemmelser. Området er også i forvejen er omfattet af kommuneplanens Hovedstruktur og vil blive anvendt i overensstemmelse hermed.

06-10-2008