Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 1.015, Udvidelse af Hotel Hvide Hus

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanramme 1.1.D9, Hotel Hvide Hus. Tillægget følger lokalplan 1-1-109, Hotel og konferencefaciliteter, Aalborg Midtby.

Hovedformålet med tillægget er at justere byggemulighederne med henblik på at fremme et konkret ønske om mulighed for at udvide Hotel Hvide Hus.

De tidligere kommuneplanrammer gav mulighed for at 1.1.D9 kan anvendes til hotel og restaurant, kulturelle formål, rekreative formål og tekniske anlæg. Med tillægget tilføjes også undervisning som en anvendelsesmulighed med henblik på at præcisere at området også kan anvendes til kurser, konferencer o.l.

Hidtil har bebyggelsesprocenten for området været 182. Med nærværende tillæg hæves bebyggelsesprocenten til 310 og det maksimale etageantal øges fra 15 til 16.

Planforslagets baggrund

Baggrunden for lokalplan og kommuneplantillæg er et konkret ønske fra ejeren af Hotel Hvide Hus om mulighed for at udvide og kvalitetsudvikle det eksisterende hotel. Hotellet har en god placering i byen - dels set ifht. Aalborg Kultur- og Kongrescenter - dels på grund af nærheden til det kollektive trafikknudepunkt.

Jf. kommuneplanens højhuspolitik og retningslinie 5.1.3 skal der foretages en højhuskonsekvensvurdering, når der planlægges for udvidelse af eksisterende højhuse. Dette er også sket for udvidelsen af Hotel Hvide Hus.

Konsekvensvurderingen viste at projektet kan få såvel positive som negative konsekvenser for byen og lokalområdet. Det vil medføre øget skyggekast blandt andet i Kildeparken og der er fx risiko for indbliks- og vindgener for naboer. Der er dog først og fremmest tale om at allerede kendte konsekvenser af det eksisterende hotel øges i omfang. Arkitektonisk og funktionelt vurderes projektet at være en gevinst for byen.

På baggrund af konsekvensvurderingen besluttede Teknik- og Miljøudvalget at der skulle arbejdes videre med projektet i form af et lokalplanforslag og et forslag til kommuneplantillæg for højhusudvidelsen. Det blev også besluttet at der i lokalplanarbejdet skulle sættes særligt fokus på hensynet til Kildeparkens rekreative kvaliteter og ønsket om at minimere gener for naboerne langs Gl. Kærvej.

Miljøvurdering

I henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" er der truffet beslutning om at lokalplan - og kommuneplanforslag skal miljøvurderes. Miljørapporten fremgår af lokalplanens redegørelse.

09-01-2012