Kommuneplan forsiden

4.1.B11 Sofievej

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende lokalt boligmiljø.

Kvaliteten af boliger og opholdsarealer er i højsædet. Udviklingen skal tage afsæt i de rummelige friarealer, som i endnu højere grad skal udnyttes som et aktiv for området.


Friarealerne er store, men kan udnyttes bedre.
Anvendelse

Det er hensigten at der skal kunne integreres en bred vifte af almennyttige formål til gavn for boligmiljøet.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.


Pænt tilpasset ny etageejendom.
11-12-2006
Anvendelse
Boliger (etage)
Klinikker (ikke dyreklinik)
Service
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se bilag K.
Etager: Max. 4.
Højde: Max. 15 m.
Fælles opholdsareal: Min. 15% af området.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for disponering af varierede opholdsarealer.
P-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.