Kommuneplan forsiden

4.1.O10 AMU-center, Sofievej

Mål

Området er næsten fuldt udbygget til AMU-centret. Det er målet, at fastholde området til undervisningsformål o.l.


Betonelementer til stilladsopsætning for elever.
Arkitektur - Byrum og landskab

Det er et mål at offentlige byggerier fungerer som spydspidser, hvad angår god nutidig arkitektur.

Skiltning skal opføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke dominere omgivelserne. Se Din virksomhed - byens ansigt.


Amu-centret har også konferencefaciliteter m.m.
14-06-2010
Anvendelse
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder (kun til undervisning )
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Fælles opholdsareal: Min. 5% af området.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal have et markant og nutidigt formsprog.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
Tekniske anlæg skal placeres og udformes i harmoni med områdets øvrige bebyggelse.
Afskærmende beplantningsbælte mod motorvejen.
P-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Sofievej og Ritavej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.