Kommuneplan forsiden

4.1.R4 Golfparken m.m.

Mål

Området rummer Sohngårdsholmparken og Den gamle golfbane. Sohngårdsholmsparken var oprindelig slotshave til det lille landsæde Sohngårdsholm Slot. Den gamle golfbane ligger som et stort naturpræget landskabsrum, der har fået lov til at ligge uberørt – med undtagelse af delområder som benyttes til ridecenter, naturlegeplads, ældregolf, planetarium og friluftsarrangementer.

Området skal bevares som et markant grønt landskabsrum i byen.

Der bør ikke etableres flere anlæg til særlige rekreative funktioner. Nye aktivitetsmuligheder skal kun indpasses i Golfparken, hvis de ikke forringer den almindelige rekreative brug af parken og de naturmæssige kvaliteter.

Der lægges også vægt på at sikre gode færdelsmuligheder for gående og motionister, på at bevare markante udsigtspunkter og på at skabe varierede aktivitets-, oplevelses- og opholdsmuligheder.


Planetariet på toppen af bakken med udsigt ind over Vejgård til Nørre Tranders Kirke.

Udsigten fra parkens bakker skal friholdes for beplantning.
Anvendelse

Sikringen af områdets naturværdier og den "brede" rekreative anvendelse vægtes højt.

Miljø

Inden for området er der fredskov og en sø.

Arkitektur - Byrum og landskab

Træer og øvrig beplantning skal holdes, så udsigten ind over byen sikres.


Sohngårdsholmparken er mere plejet og med blomsteranlæg.
09-01-2012
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Etager: Max. 1
Højde: Max. 7 m, undtaget Planetariet
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Sammenhængende økologisk forbindelse
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som et varieret skov- og bakkelandskab.
Markant beplantning skal bevares.

Bebyggelse og anlæg skal indpasses med respekt for natur- og landskabskvaliteter.
Udsigten fra højdedragene skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone