Kommuneplan forsiden

4.1.C1 Vejgård center

Mål

Området er næsten fuldt udbygget. Langs Hadsundvej er der butikker eller andre publikumsrettede funktioner i stueetagen, og dette ønskes så vidt muligt fastholdt.

De store dagligvarebutikker ligger i Vejgård Bymidte, og det er vigtigt at forbedre forbindelsen mellem dette område og det øvrige center.

Ud over butikker og boliger indeholder området en vifte af øvrige funktioner, bl.a. bibliotek, socialkontor og Vejgårdhallen. Det er et mål at sikre mulighed for en bred anvendelse for at styrke centret.


Butiksstrøget langs Hadsundvej. I forgrunden det gamle apotek og den gamle biograf.
Anvendelse

Butikker* må kun placeres indenfor det afgrænsede bydelscenter - Vejgård, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.


Vejgård Torv med nyere bebyggelse, der ikke er tilpasset bebyggelsen langs Hadsundvej.

Vejgårdhallen, bydelens store forsamlingshus.
Byggemuligheder

Det lille parkanlæg bag biblioteket skal fastholdes.


Odinsgade med nye dagligvarebutikker.


Biblioteket. Den lave bygning planlægges højere og bedre tilpasset gaden.

En del af kommuneplanrammen er omfattet af Zone 1, se illustrationen nedenfor.

4-069_4-1-c 1-zonekort

Arkitektur - Byrum og landskab

Skiltning skal opføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke dominere omgivelserne. Se Din virksomhed - byens ansigt.

09-11-2020
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg**
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bydelscenter - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se bilag K. Zone 1 maks. 106. Øvrige ejendomme maks. 60, dog maks. 40 langs P.A. Estrups Vej.
Etager: Maks. 3½.
Gesimshøjde: tilpasset gaden og eksisterende bebyggelse.
Husdybde: Ca. 10 m tilpasset nabobygninger. For zone 1 dog maks. 12 m.
Fælles opholdsareal: Min. 15% af området for boliger og min. 10% for anden anvendelse.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg afstemmes efter den bebyggelsesstruktur den indgår i.
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Langs Hadsundvej skal udformningen af bebyggelser og facader ofres særlig arkitektonisk opmærksomhed.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning, og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede bagarealer
Markant beplantning skal bevares.
Allébeplantning langs Hadsundvej.
P-pladser skal fremstå grønne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationaplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone