Kommuneplan forsiden

4.1.B6 Rughaven m.m.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende lokalt boligmiljø, hvor beliggenheden i et område med parcelhuse og i nærheden af Sohngårdsholmparken betragtes som et potentiale.

Kvaliteten af boliger og opholdsarealer er i højsædet. Udviklingen skal tage afsæt i de rummelige friarealer, der skal udnyttes som et aktiv for området.


Etageboliger med store fælles friarealer.
Anvendelse

Højhuset kan anvendes til undervisning, aktivitetscenter og storkøkken for kommunens madservice.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.


Riishøjscentret med plejehjem, aktivitetscenter, undervisning m.m.
10-08-2020
Anvendelse
Boliger (etage)
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Kontor
Service
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksted

Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se Bilag K. Øvrige ejendomme maks. 50.
Etager: Maks. 4.
Højde: Maks. 15 m.
Fælles opholdsareal: Min. 15% af området.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala formsprog og materialevalg tilpasses eksisterende bebyggelse.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for disponering af varierede opholdsarealer.
P-pladser skal fremstå grønne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationaplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.