Kommuneplan forsiden

4.1.R1 Signalbakken m.m.

Mål

Området rummer højdepunkterne Signalbakken og Hvilehøj. Signalbakken er fredet både som gravhøj, baunehøj og som rekreativt område. Fra bakken er der vigtige udsigter over det centrale byområde.

I området ligger også Vejgård Boldklubs baner og kolonihaveområdet Bakkegårdshaverne. Området som helhed er et vigtigt rekreativt område for store dele af Vejgård.

Målet er at sikre velfungerende rammer for en fortsat anvendelse til fritids- og rekreative formål.


Udsigt mod Aalborg Portland med Hammer Bakker i baggrunden.
Anvendelse

De eksisterende kolonihaveområder er udpeget som varige områder og skal bevares.

Inden for området er der vandindvindingsanlæg for Vejgård Vandværk, Carl Blochs Vej.

Byggemuligheder

Den fredede del af området må ikke bebygges. Inden for området må der i øvrigt kun opføres mindre bygninger, som er nødvendige for områdets funktion som idrætsanlæg, rekreativt område og kildeplads m.m. for vandindvinding.


Et yndet fritidsområde til sport og vandreture.
Arkitektur - Byrum og landskab

Signalbakkeområdets rekreative kvaliteter skal synliggøres.
Der må ikke ændres i terrænformen, og trævæksten skal holdes, så udsigten bevares.


Udsigt over Fjorden. Beplantning må ikke blive for høj eller tæt så den, så den flotte udsigt i alle retninger forsvinder.

Kolonihavebevægelsen rummer en stolt tradition for selvbyggeri og frigjort skaberglæde. Dette særlige karakteristika er med til at skabe mangfoldige og oplevelsesrige bebyggelser i kolonihaveområderne. Det er hensigten at sikre dette "kreative frirum".

11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
For boldbaner o.l.: kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Bebyggelsesprocent for kolonihaver: Max. 10
Højde: Max. 5 m, dog max. 8,5 m for bebyggelse til idrætsanlæg.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Fredning (§33)
Beskyttet natur (§3)
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Kolonihaveområdet skal fremstå med havepræg og
rum for kreativitet og arkitektoniske eksperimenter.
Kulturspor skal sikres.
Fra højdedragene skal udsigten sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Der skal sikres areal til kildeplads for vandindvinding.
Zoneforhold
Landzone. Del af vejareal i byzone.