Kommuneplan forsiden

4.1.B10 Hadsundvej syd m.m.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt boligområde med havebypræg.
Bebyggelsen består af murermesterboliger, nyere parcelhuse og rækkehuse, men helt markant i området er de to kollektivbebyggelser Golfparken og Charlottehøj, der på hver sin måde tilpasser sig landskabet.

Området har en fin beliggenhed i tilknytning til Den gamle golfbane.


Villabebyggelse langs Hadsundvej
Anvendelse

På grund af støjbelastning fra Hadsundvej kan ejendomme her have en anden anvendelse, der ikke er miljøfølsom.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.


Charlottehøj, almennyttige parcelhuse.
Arkitektur - Byrum og landskab

Charlottehøj er et flot eksempel på en samlet bebyggelse med enfamiliehuse.

En stor del af området er præget af uheldige om- og tilbygninger, hvilket der bør rettes op på ved fremtidige renoveringer, - især langs Hadsundvej.

Der lægges vægt på at eksisterende bebyggelse til- og ombygges respektfuldt ifht. den oprindelige byggestil.

Der er udarbejdet stilblade for Hasseris Villaby med beskrivelse af de karakteristiske træk ved forskellige stilarter, de kan også være til inspiration for bebyggelsen i dette område. Stilbladene giver også anbefalinger til, hvordan man kan bygge om og til eller skifte bygningsdele ud, uden at gå på kompromis med stilartens formsprog.

Evt. ny bebyggelse skal underordne sig de eksisterende bebyggelsesstrukturers udformning på det konkrete sted.


Golfparken, almennyttige boliger i parklignende omgivelser.

Golfparken omfatter også en børnehave.
Trafik - Veje og stier

Langs Hadsundvej forløber cykelpendlerrute 100, der forbinder Midtbyen med Universitetsområdet i Aalborg Øst. Denne forbindelse skal opgraderes til en supercykelsti og forlænges til det Nye Universitets Hospital.

12-08-2019
Anvendelse
Boliger (åben-lav/ tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker*
Klinikker
Service
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Langs Hadsundvej også:
Kontorer
Kulturelle formål


Anvendelsen er specificeret i Bilag A
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se Bilag K. Øvrige ejendomme max. 30 for åben-lav og max. 40 for anden bebyggelse.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Fælles opholdsareal: Min. 10% af området for åben-lav, 15% for tæt-lav og 25% for etage.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som haveby med markant grønt præg.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg afstemmes efter den bebyggelsesstruktur den indgår i.
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Langs Hadsundvej skal udformningen af bebyggelser og facader ofres særlig arkitektonisk opmærksomhed.
Markant beplantning skal bevares.
Allébeplantning langs Hadsundvej.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Byzone.