Kommuneplan forsiden

4.1.O5 Vejgård Østre Skole

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for skole, daginstitution og tilsvarende almennyttige funktioner.

Vejgaardoesterskole DUS
DUS legeplads
Byggemuligheder

For at tilpasse den eksisterende bebyggelse langs Nørre Tranders Vej må ny bebyggelse her kun opføres i 2 etager.

12-01-2015
Anvendelse
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 55, dog max. 40 for matr. vest for skolen.
Etager: Max. 3½, dog max. 2 for matr. vest for skolen.
Højde: Max. 15 m, dog max. 8,5 m for matr. vest for skolen.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses eksisterende bebyggelse.
Om- og tilbygning skal udføres i overensstemmelse med det oprindelige bygningsudtryk.
Markante træer skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.