Kommuneplan forsiden

4.1.R3 Sofievej

Mål

Udbygget område med idrætsanlæg (Vejgård Boldklub), kolonihaver, fritidshaver (duehold) og spejdercenter.

Målet er at sikre velfungerende rammer for en fortsat anvendelse til fritids- og rekreative formål.


Vejgård Boldklubs baner adskiller boligområdet fra motorvejen.
Anvendelse

De eksisterende kolonihaveområder er udpeget som varige områder og skal bevares.

Arkitektur - Byrum og landskab

Kolonihavebevægelsen rummer en stolt tradition for selvbyggeri og frigjort skaberglæde. Dette særlige karakteristika er med til at skabe mangfoldige og oplevelsesrige bebyggelser i kolonihaveområderne. Det er hensigten at sikre dette "kreative frirum".


Kolonihaveforeningen Sofiedal. Udsigt til Nørre Tranders Kirke.
28-08-2017
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
For boldbaner o.l.: kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Bebyggelsesprocent: for kolonihaver max. 10 og for spejdercenter max. 30.
Højde: Max. 5 m, dog max. 8,5 m for idrætsanlæg og spejdercenter.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Kolonihaveområdet skal fremstå med havepræg og
rum for kreativitet og arkitektoniske eksperimenter.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.