Kommuneplan forsiden

4.1.B5 Petersborgvej m.m.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt boligområde med havebypræg. Bebyggelsen består primært af murermesterboliger men også af nyere parcelhuse og enkelte etagehuse i 3 etager.
Den ældste del af bydelen vest for Hadsundvej er blandet bebyggelse.
Området har nogle steder fine udsigtskvaliteter.


Murermesterboliger i Heilskovsgade.
Anvendelse

Butikker* må kun placeres indenfor det afgrænsede bydelscenter - Vejgård, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Forud for placering af institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Byggemuligheder

Der gives kun mulighed for etageboliger i et begrænset område af rammen (matrikel 1aix, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder).

Arkitektur - Byrum og landskab

Langs Østre Allé ligger en markant række dobbelthuse, der er udstykket i ejerlejligheder, hvilket ved renoveringer har resulteret i forskellige vinduer, farver og tag. Ved fremtidige renoveringer bør husene tilbageføres til oprindeligt udseende og gives et ensartet udtryk.

 

En stor del af området er præget af uheldige om- og tilbygninger, hvilket der bør rettes op på ved fremtidige renoveringer.

Der lægges vægt på at eksisterende bebyggelse til- og ombygges respektfuldt ifht. den oprindelige byggestil.


Dobbelthuse ved Østre Allé, der skal tilstræbes et ensartet udtryk.

Uheldige om- og tilbygninger.

Tage og vinduer passer ikke til husene

Der er udarbejdet stilblade for Hasseris Villaby med beskrivelse af de karakteristiske træk ved forskellige stilarter, de kan også være til inspiration for bebyggelsen i dette område. Stilbladene giver også anbefalinger til, hvordan man kan bygge om og til eller skifte bygningsdele ud, uden at gå på kompromis med stilartens formsprog.

Evt. ny bebyggelse skal underordne sig de eksisterende bebyggelsesstrukturers udformning på det konkrete sted.

31-05-2021
Anvendelse
Åben-lav boligbebyggelse
Tæt-lav boligbebyggelse
Etageboligbebyggelse
Butikker til lokalområdets forsyning*/**
Publikumsorienterede serviceerhverv
Nærrekreativt område
Sundhedsinstitutioner
Daginstitutioner
Døgninstitutioner
Kulturelle institutioner
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bydelscenter - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3 
** Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for boliger og max. 40 for anden bebyggelse. Dog max. 86 for matrikel 1aix, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder.
Etager: Max. 3. Dog max. 4 for 1aix, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder.
Højde: Max. 11,5 m. Dog max. 14 m for 1aix, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder.
Fælles opholdsareal: Min 5% af området for åben-lav, 10% for tæt-lav og 15% for etage.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som haveby med markant grønt præg.
Udsigtskvaliteter skal sikres.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg afstemmes efter den bebyggelsesstruktur den indgår i.
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Langs Hadsundvej og Østre Allé skal udformningen af bebyggelser og facader ofres særlig arkitektonisk opmærksomhed.
Markant beplantning skal bevares.
Allé-beplantning langs Hadsundvej.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.