Kommuneplan forsiden

4.1.O8 Sohngårdsholmsvej

Mål

Området er næsten fuldt udbygget til undervisning (skoler, AAU og døveskolen). I den nordlige del er der også kollegieboliger og slottet anvendes til hotel og restaurant. Det er målet, at fastholde området til undervisningsformål o.l.


Taleinstituttet
Arkitektur - Byrum og landskab

Det er et mål, at offentlige byggerier fungerer som spydspidser, hvad angår god nutidig arkitektur.

Skiltning skal opføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke dominere omgivelserne. Se Din virksomhed - byens ansigt.


AAU Sohngårdsholmsvej

Aalborg Friskole

Sohngårdsholm Slot fra 1886 er meget bevaringsværdigt.
Trafik - Veje og stier

Stiforbindelser til Golfparken skal forbedres.

10-09-2018
Anvendelse
Boliger (kollegium)
Hotel og restaurant
Klinikker
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se Bilag K. Øvrige ejendomme max. 50
Etager: Max. 3
Højde: Max. 12 m
Fælles opholdsareal: Min. 10% af området
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå åbent og grønt.
Bebyggelse skal have et markant og nutidigt formsprog.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
Tekniske anlæg skal placeres og udformes i harmoni med områdets øvrige bebyggelse.
Ingen udendørs oplag.
P-pladser skal fremstå grønne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Vejadgang fra Sohngårdsholmsvej.
Parkering i overensstemmelse med bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone