Kommuneplan forsiden

4.1.B4 Tove Ditlev­sens Vej

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende lokalt boligmiljø. Området består af etageboliger i op til 8 etager.

Kvaliteten af boliger og opholdsarealer er i højsædet. Udviklingen skal tage afsæt i de rummelige friarealer, som i endnu højere grad skal udnyttes som et aktiv for området.


Etageejendomme med store fælles friarealer
Anvendelse

Det er hensigten at der skal kunne integreres en bred vifte af almennyttige formål til gavn for boligmiljøet.

Under forudsætning af opfyldelse af plan- og miljømæssige forhold kan der etableres en dagligvarebutik op til 1.000 m2, se Hovedstruktur/butikker.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.


Der er også store altaner eller små haver til hver lejlighed.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (etage)
Enkeltstående butikker*
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Butikker
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se bilag K. Øvrige ejendomme Max. 50.
Etager: Max. 3.
Højde: Max. 12 m.
Fælles opholdsareal: Min. 15% af området.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for disponering af varierede opholdsarealer.
P-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.