Kommuneplan forsiden

4.1.D1 Øster Sundby Vej

Mål

Karréstrukturen i de tre karreer syd for Øster Sundby Vej ønskes fastholdt. Mod Østre Allé bør karreen afsluttes enten med beplantning, mur eller bebyggelse.

Området nord for Øster Sundby Vej kan ændre anvendelse, og efter en samlet plan for området kan der opføres etagebebyggelse i op til 2½ etage.


Carit Etlars vej med ny bebyggelse, der følger den eksisterende karréstruktur.
Anvendelse

Butikker* må kun placeres indenfor det afgrænsede bydelscenter - Vejgård, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Arkitektur - Byrum og landskab

Skiltning skal opføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke dominere omgivelserne. Se Din virksomhed - byens ansigt.


karreen kan afsluttes mod Østre Allé med bebyggelse eller en mur.

Efter en samlet plan kan her opføres bebyggelse i op til 2½ etage.
13-12-2010
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bydelscenter - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3 
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se bilag K, øvrig bebyggelse max. 50.
Etager: Max. 3½, dog max. 2½ nord for Øster Sundby Vej.
For matr.nr. 5ar, 5bz og 5ce Aalborg Markjorder max. 4½ etager. På hjørnet Østre Allé - Øster Sundbyvej - Signalvej dog max. 5½.
Gesimshøjde: Tilpasset gaden.
Husdybde: Ca. 10 m, tilpasset nabobygninger.
Byggelinier: Facade i gadelinie.
Fælles opholdsareal: Min. 15% af området for boliger og min. 10% for anden anvendelse.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse syd for Øster Sundby Vej skal opføres som sluttet randbebyggelse.
Langs Hadsundvej skal udformningen af bebyggelser og facader ofres særlig arkitektonisk opmærksomhed.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning, og udendørs udstilling.
Ingen udendørs oplag.
P-pladser skal fremstå grønne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationaplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.