Kommuneplan forsiden

4.1.O2 Lundbyesgade

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for plejehjem og beskyttede boliger og tilsvarende almennyttige funktioner.


Plejehjem i grønne omgivelser.
Anvendelse

Inden for området er der vandindvindingsanlæg for Vejgård Vandværk, Lundbyesgade.


Blomster giver boligen sit eget særpræg.
Teknisk forsyning

I områdets nordlige del er der kildeplads for vandindvinding.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (etage)
Klinikker (ikke dyreklinik)
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Fælles opholdsareal: Min. 15% af området.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses eksisterende bebyggelse.
Om- og tilbygning skal udføres i overensstemmelse med det oprindelige bygningsudtryk.
Udearealer skal indrettes med havekarakter.
Markante træer skal bevares.
P-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Der skal sikres areal til kildeplads for vandindvinding.
Zoneforhold
Byzone.