Kommuneplan forsiden

4.1.B9 Doravej m.m.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende lokalt boligmiljø.

Kvaliteten af boliger og opholdsarealer er i højsædet. Udviklingen skal tage afsæt i at friarealerne i endnu højere grad skal udnyttes som et aktiv for området.


Boligblokke ved Dagnyvej. De store friarealer kan måske anvendes bedre
Anvendelse

Det er hensigten at der skal kunne integreres en bred vifte af almennyttige formål til gavn for boligmiljøet.

Under forudsætning af opfyldelse af plan- og miljømæssige forhold kan der etableres en dagligvarebutik op til 1.000 m2, se Hovedstruktur/butikker.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.


Boligområdet ved Doravej har mange kvaliteter
Trafik - Veje og stier

Langs Hadsundvej forløber cykelpendlerrute 100, der forbinder Midtbyen med Universitetsområdet i Aalborg Øst. Denne forbindelse skal opgraderes til en supercykelsti og forlænges til det Nye Universitets Hospital.

12-08-2019
Anvendelse
Boliger (etage)
Enkeltstående butikker*
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Service
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se bilag K.
Etager: Max. 3.
Højde: Max. 12 m.
Fælles opholdsareal: Min. 15% af området.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.

Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for disponering af varierede opholdsarealer.
P-pladser skal fremstå grønne.
Allébeplantning langs Hadsundvej.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Byzone.