Kommuneplan forsiden

4.1.O6 Filstedvejens Skole m.m.

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for skolen med fritidsinstitution og for kultur- og aktivitetshuset samt værestedet.

 


Filstedvejens Skole
Anvendelse

Der må kun være restaurant i tilknytning til kulturhuset.

Regnvandsbassinet skal integreres i arealanvendelsen.


Busremisen ombygget til kulturhus

Værested
Miljø

Området er belastet af støf fra Humlebakken og Filstedvej.

11-12-2006
Anvendelse
Restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m, dog max. 15 m for idrætshal.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses eksisterende bebyggelse.
Udearealer skal indrettes med varierede aktivitets- og opholdsmuligheder.
Markante træer skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Filstedvej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Regnvandsbassinet i den vestlige del skal sikres.
Zoneforhold
Byzone.