Kommuneplan forsiden

4.1.O4 Østre Allé

Mål

Det er et mål, at området anvendes til offentlige formål i form af idrætsaktiviteter, kulturelle aktiviteter og rekreative tilbud.


Parkeringspladsen bør afskærmes med beplantning og træer.
Anvendelse

DUI leg og virke.

Svømmesalen.
Arkitektur - Byrum og landskab

Parkeringsplads mod Østre Allé bør afgrænses med træer.

Skiltning skal opføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke dominere omgivelserne. Se Din virksomhed - byens ansigt.

31-05-2021
Anvendelse
Publikumsorienterede serviceerhverv
Uddannelsesinstitutioner
Sundhedsinstitutioner
Daginstitutioner
Døgninstitutioner
Kulturelle institutioner
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent Max. 55
Etager: Max. 2
Højde: Max. 15 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejlende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå åbent og grønt.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses gadebilledet.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
Tekniske anlæg skal placeres og udformes i harmoni med områdets øvrige bebyggelse.
Ingen udendørs oplag.
P-pladser skal fremstå grønne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationaplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.