Kommuneplan forsiden

4.1.O9 Sofievej

Mål

Området er udbygget med sociale institutioner o.l. som Lejbjergcentret, børneinstitutioner, ungdomsboliger og pensionat for handicappede.

Målet er at sikre velfungerende rammer for de sociale institutioner med tilhørende boliger og for tilsvarende almennyttige funktioner.


Lejbjergcentret
Arkitektur - Byrum og landskab

Kollegium

Handicapinstitution
11-12-2006
Anvendelse
Boliger (etage, tæt-lav)
Klinikker (ikke dyreklinik)
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se bilag K. Øvrige ejendomme max. 30 for boliger og max. 40 for øvrig anvendelse.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Fælles opholdsareal: Min. 10% af området.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå åbent og grønt.
Ny bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses eksisterende bebyggelse.
Udearealer skal indrettes med havekarakter.
Markante træer skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.