Kommuneplan forsiden

4.1.D2 Odinsgade

Mål

Socialpædagogisk Seminarium flytter, og det er et mål, at området anvendes til blandet bolig og erhverv samt til undervisning, idrætsaktiviteter, kulturelle aktiviteter o.l.


Den bevaringsværdige skolebygning
Arkitektur - Byrum og landskab

Den gamle Vejgård Vestre Skoles ældste bygninger er bevaringsværdige.

Skiltning skal opføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke dominere omgivelserne. Se Din virksomhed - byens ansigt.


Socialpædagogisk Seminarium.
11-12-2006
Anvendelse
Boliger (etage)
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 90.
Etager: Max. 3.
Højde: Max. 15 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejlende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå åbent og grønt.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses gadebilledet.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
Tekniske anlæg skal placeres og udformes i harmoni med områdets øvrige bebyggelse.
Ingen udendørs oplag.
P-pladser skal fremstå grønne.
Markante træer skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.