Kommuneplan forsiden

4.1.B2 Nørre Tranders Vej m.m.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt boligområde med havebypræg. Bebyggelsen består både af ældre bevaringsværdige villaer, murermesterboliger, rækkehusstrukturer, nyere parcelhuse og enkelte etagehuse i 2 etager. Området har nogle fine udsigtkvaliteter.

Langgade1
Fin række af murermesterhuse. Fra mange af husene er der en fin udsigt over byen og fjorden.
Anvendelse

Pga. den gode tilgængeligehed og støjbelastningen langs de overordnede veje er det hensigten, at bebyggelsen her skal kunne udnyttes til miljøvenlige publikumsorienterede erhverv.

Butikker* må kun placeres indenfor det afgrænsede bydelscenter - Vejgård, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.


Nogle af boligerne ligger tæt ved motorvejen. Her Købkesvej ved Rørdalsvejudfletningen.
Arkitektur - Byrum og landskab

Den ældre villabybyggelse især langs den vestlige del af Nørre Tranders Vej fremstår som et sammenhængende byhistorisk træk med mange bevaringsværdige bygninger. Især er der mange bedre byggeskik-huse, men også de nyklassisistiske og de funktionalistiske strømninger har sat sit præg.

Nørre Tranders Vej med bedre-byggeskik huse.
De mest herskabelige huse ligger langs Nørre Tranders Vej

Langs sidegaderne er det murermestervillaer, der præger miljøet, mens det i det nyere Bakkegårdskvarter og den østlige del af området er typehuse og villaer med modernistisk tilsnit.

Der lægges vægt på, at eksisterende bebyggelse til- og ombygges respektfuldt ifht. den oprindelige byggestil.

Der er udarbejdet stilblade for Hasseris Villaby med beskrivelse af de karakteristiske træk ved forskellige stilarter, de kan også være til inspiration for bebyggelsen i dette område. Stilbladene giver også anbefalinger til, hvordan man kan bygge om og til eller skifte bygningsdele ud, uden at gå på kompromis med stilartens formsprog.

Området rummer også strukturerelle helheder af rækkehuse og etagehuse i et åbent grønt landskab og bebyggelser med ens parcelhuse i en samlet plan - strukturer der hver især er karakterfulde og vellykkede. Hensigten er, at evt. ny bebyggelse skal underordne sig de eksisterende bebyggelsesstrukturers udformning på det konkrete sted.

12-01-2015
Anvendelse
Boliger (åben-lav/ tæt-lav/etage)
Butikker*
Enkeltstående butikker**
Klinikker
Service
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Langs Hadsundvej og Nørre Tranders Vej også:
Kulturelle formål
Fritidsformål
Kontorer
Benzinsalg***
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bydelscenter - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
** Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max. 40 for anden bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 5 % af området for åben-lav, 10 % for tæt-lav og 15 % for etage.
Provst Exner fredning vedrørende Vejgård Kirke
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Beskyttet natur (§ 3).
Beskyttet dige (§ 4).
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som haveby med markant grønt præg.
Udsigtskvaliteter skal sikres.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg afstemmes efter den bebyggelsesstruktur den indgår i.
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Langs Hadsundvej skal udformningen af bebyggelser og facader ofres særlig arkitektonisk opmærksomhed.
Markant beplantning skal bevares.
Allébeplantning langs Hadsundvej.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationaplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone.