Kommuneplan forsiden

4.1.B8 Kristinevej

Mål

Teknisk Skole flytter, og området kan ændre anvendelse til boligformål, og dermed forbedre boligkvaliteterne for de omkringliggende boliger.

Det er et mål, at området kan omdannes til et velfungerende og attraktivt boligområde med havebypræg.


Teknisk Skole flytter.
Anvendelse

Forud for placering af institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.


Her kan i stedet komme boliger, der passer ind i området.
Byggemuligheder

En lokalplan skal sikre, at der ikke er indkigsproblemer for boliger langs Hildavej.

Fælles opholdsareal skal så vidt muligt placeres centralt i bebyggelsen.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (åben-lav, tæt-lav)
Klinikker
Service
Institutioner Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Fælles opholdsareal: Min. 5% af områdets areal for åben-lav og min. 10% for tæt-lav.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som haveby med markant grønt præg.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.