Kommuneplan forsiden

4.1.D3 Østre Allé

Mål

Målet er, at området langs Østre Alle og Samsøgade, tidligere husende skole, kursusfaciliteter og kirkefunktioner, kan revitaliseres og danne

  • Et nutidigt byarkitektonisk fikspunkt i det store vejkryds Østre Alle/Sohngårdsholmsvej. 
  • En moderne byarkitektonisk ramme for trafikken på Østre Alle. 

Nye byggerier i området skal markere kanten af Vejgård og formidle overgangen fra Øgadekvarterets etagebyggerier og til villaerne i Vejgård.

Ny bebyggelse skal skærme de bagvedliggende boligområder for støj fra vejene. 

Ny bebyggelse skal skabe en alsidig facade mod vejene og implementere de overordnede principper om begrønning af de store veje i byen. 

I forbindelse med udviklingen af området skal sikres tilstrækeligt med areal i Samsøgade, så der bliver plads til etablering af den prioriterede cykelstiforbindelse mellem midtbyen og Aalborg Universitet.  

Img 8029
Der ønskes etableret et arkitektonisk fikspunkt, der markerer det store vejkryds Østre Alle/Sohngårdsholmsvej.
Anvendelse

Anvendelsen til boliger og andre støjfølsomme formål forudsætter at trafikstøjen ikke overstiger grænseværdier jf. retningslinje 13.3.

Forud for ny bebyggelse i området skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende adgangs- og oversigtsforhold, miljøforhold, bymæssige- og grønne kvaliteter og redegøre for samspillet med de tilstødende områder.

Byggemuligheder

Hensigten er, at ny bebyggelse skal opføres i varierende højder og tæthed og have et nutidigt levende arkitektonisk udtryk.

Bebyggelse skal etableres som en opbrudt randbebyggelse mod Østre Alle og og ad Samsøgade. Bebyggelse, særligt langs Østre Alle, skal brydes op i mindre enheder. Mellem disse kan det blive nødvendigt, at etablere en transparent støjskærmning i en vis højde, for at sikre tilstrækkelig med i gårdrummene bag bebyggelsen og i de sydligt beliggende villahaver.

Der skal ske nedtrapning i etageantal mod de nærmeste naboer op ad Sohngårdsholmsvej og Samsøgade. 

IMG_8052Ny bebyggelse skal danne en urban ramme om ringvejen Østre Alle, der matcher den nordligt beliggende etagebebyggelse.
Miljø

For området er der en række miljømæssige forhold der skal indarbejdes i planlægningen.

  • Området planlægges separatkloakeret, og i udviklingen af området indgår klimatilpasning som en naturlig del af planlægningen jf. retningslinje 2.1.6.
  • Anvendelsen til boliger og andre støjfølsomme formål forudsætter at trafikstøjen ikke overstiger grænseværdier jf. retningslinje 13.3. 
Arkitektur - Byrum og landskab

Den overordnede idé er, at bebyggelsen fremstår som en samlet kant mod den meget trafikbelastede Østre Alle, og at bebyggelsen fremstår med et meget levende formsprog samt varieret etageantal. For at sikre et let udtryk i bebyggelsen, skal der arbejdes med en opbrydning af facaderne mod vejene.

Bebyggelsen skal fungere som overgang mellem etageboligerne i Øgadekvarteret og villaerne i Vejgård, hvorfor bebyggelser skal nedtrappes i højden/etageaantal fra det højemog det lave, således der dannes en overgang fra randbebyggelsen og mod villabebyggelserne.

Det er hensigten at bebyggelsesstrukturerne udformes, så der dannes attraktive facader både mod de omkringliggende veje og områdets interne rum.

For at anvende den lavere parkeringsnorm, som følge af retningslinje 13.13 BRT, skal parkering i overvejende grad etableres i konstruktion, og parkering på fladen skal etableres med grønne elementer og underordnes gårdrummenes rekreative funktioner.

Det omkringliggende byrum har stor betydning for kvaliteten af området som helhed og skal udformes således at det sikrer gode betingelser for byliv og boligkvalitet jfr. retningslinje 6.1.3

Den bevaringsværdige beplantning på skråningen mellem villakvarteret og ejendommen husende den gamle Alleskole skal fastholdes. I øvrigt skal det tilstræbes at bevare øvrige træbeplantninger i området.

Byggemulighederne fastlægges i lokalplaner.

Skiltning skal opføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke dominere omgivelserne. Se Din virksomhed - byens ansigt.

Trafik - Veje og stier

Området vejbetjenes fra Samsøgade.

I forbindelse med udviklingen i området skal sikres areal til etablering af den prioriterde cykelforbindelse fra midtbyen og til Universitetet i Samsøgade.

31-05-2021
Anvendelse
Etageboligbebyggelse
Kontor- og serviceerhverv
Publikumsorienterede serviceerhverv
Uddannelsesinstitutioner
Sundhedsinstitutioner
Daginstitutioner
Døgninstitutioner
Kulturelle institutioner
Tekniske anlæg 
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 103.
Etager: Max. 5.
Højde: Max. 17,5 m.
Fælles opholdsareal: Min. 15% af området for boliger og min. 10% for øvrig anvendelse.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal udformes i respekt for den synlige beliggenhed langs Østre Allé og have et markant og nutidigt formsprog.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygningen eller indgå bevidst som et arkitektonisk element.
Ingen udendørs oplag.
Parkering skal i overvejende grad ske i konstruktion. P-pladser på fladen skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Vejadgang fra Samsøgade.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F og retningslinie 13.13 BRT.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.