Kommuneplan forsiden

4.1.O1 Techcollege

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for Techcollege, så uddannelsesinstitution har mulighed for at udvikle sig og tilbyde et attraktivt campusområde. 

Området kan fortættes ved udbygning til undervisningsformål målrettet erhvervsuddannelserne, EUX, HTX, efteruddannelse mv. i tilknytning til Techcollege Aalborg.

Der kan herudover opføres kollegier og skolehjem til områdets studerende.

Byggemuligheder

Ny bebyggelse kan opføres som erstatningsbyggeri, tilbygninger, bebyggelsesstrukturer på tværs af eksisterende byggeri eller på nuværende ubebyggede arealer indenfor byggelinjen. 

Ved disponering af ny bebyggelse skal der tages højde for eksisterende bygningsstruktur. Ny bebyggelse i området kan være med til at styrke og samle bygningsstrukturen, så der opstår en større helhed. 

Miljø

Området er omgivet af større og meget trafikerede veje, blandt andet motorvejen E45, og er i dag påvirket af trafikstøj.

Området er beliggende nær et industriområde, som rummer risiko-virksomheder. Rammeområdet omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 meter fra risikovirksomheder på Oliehavnen i Aalborg. Hensynet til risikoen for større uheld skal derfor inddrages i planlægningen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Arkitekturen skal afspejle et nutidig formsprog, hvor der er tænkt over udformningen og indpasning i eksisterende bygningsmasser. 

Skiltning skal opføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke dominere omgivelserne. Se Din virksomhed - byens ansigt.


Teknisk Gymnasium

Tech College

Tjener- Kokkeskolen

CVU-Nordjylland
10-02-2020
Anvendelse
Restaurant*
Kontorer*
Kulturelle formål*
Fritidsformål
Fritidsanlæg
Undervisning 
Institutioner** 
Rekreative formål
Værksteder o.l.* 
Tekniske anlæg
*kun i forbindelse med undervisning.
**skolehjem og kollegier
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent maks. 70.
Etager: 1-5.
Højde max 20 m.
Byggemuligheder for delområder fastlægges i lokalplaner.
Fælles opholdsareal: Min. 10% af etagearealet. 
Miljø
Vejlende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Risikovirksomheder, se retningslinie 4.1.7.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå åbent og grønt.
Bebyggelse skal have et markant og nutidigt formsprog.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
Tekniske anlæg skal placeres og udformes i harmoni med områdets øvrige bebyggelse.
Ingen udendørs oplag.
P-pladser skal fremstå grønne.
En lokalplan skal fastlægge retningslinjer for skiltning.
Trafik - Veje og stier
Eksiterende stiforbindelser skal sikres.  
Vejadgang fra Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Byzone.
Andre planer