Kommuneplan forsiden

4.1.B3 Kålundsvej

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt boligområde med havebypræg.

Det grønne område vest for Kålundsvej skal fastholdes som fællesareal.


Parcelhuse fra 70'erne.
Anvendelse

Forud for placering af institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.


Det grønne fællesareal.
11-12-2006
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Klinikker Service
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Fælles opholdsareal: Min. 5% af området.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som haveby med markant grønt præg.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.