Kommuneplan forsiden

4.1.B7 Rishøjsvej

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende lokalt boligmiljø, hvor beliggenheden i et område med parcelhuse og i nærheden af Vejgård center og Den gamle Golfbane betragtes som et potentiale.

Kvaliteten af boliger og opholdsarealer er i højsædet. Udviklingen skal tage afsæt i de rummelige friarealer, som i endnu højere grad skal udnyttes som et aktiv for området.


I området ligger også en kirke
Anvendelse

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

 


Opholdsarealerne i området nord for Riishøjsvej trænger til forbedringer

Gode opholdsarealer i Golfparken

 

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (etage)
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se bilag K. Øvrige ejendomme Max. 50.
Etager: Max. 3.
Højde: Max. 12 m.
Fælles opholdsareal: Min. 15% af området.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for disponering af varierede opholdsarealer.
Allébeplantning langs Hadsundvej.
P-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.