Kommuneplan forsiden

4.1.R2 Borgbjerg m.m.

Mål

Området rummer højdepunktet Borgbjerg og er en vigtig del af den grønne forbindelse fra Aalborg Øst. 

Målet er at sikre velfungerende rammer for en fortsat anvendelse af området til fritids- og rekreative formål.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der må ikke ændres i terrænformen.


Et rekreativt område med vild natur.
11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Bebyggelsesprocent : Max. 5.
Højde: Max. 5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Kulturspor skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.