Kommuneplan forsiden

2.2.B2 Løvenborgpar­ken m.m.

Mål

Området rummer overvejende tæt-lav boligbebyggelse og skal også fremover være boligområde. I den fremtidige planlægning gives der mulighed for at indpasse serviceerhverv og andre funktioner, der naturligt passer ind i et boligområde. Målet er at gøre bymiljøet mere levende.


Legeområde i Løvenborgparken.
Miljø

Området er belastet med støj fra den militære øvelsesplads og skydebane mod nord.

Arkitektur - Byrum og landskab

Grønne kiler er en del af bebyggelsesstrukturen i de tæt-lave bebyggelser både i Løvenborgparken (som her er vist) og Rosenfeltparken. Kilerne er en stor kvalitet i området.

Det grønne kiler sig ind mellem boliggrupperne i Løvenborgparken.

Slip og skæve vinkler mellem boliggrupperne giver området en intim karakter.
Trafik - Veje og stier

Fra området er der stiforbindelse til Militærets område mod nord. Denne forbindelse er en vigtig del af Lindholmforbindelsen, som er en rekreativ forbindelse fra kyst til kyst - bl.a. over Lindholm Høje.

Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Klinikker
Service
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå tæt og grønt.
Der skal sikres grønne kiler i bebyggelsen.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone