Kommuneplan forsiden

2.2.B6 Abildgårdsvej m.m.

Mål

Området skal fortsat være boligområde - først og fremmest med etageboliger. Området fremtræder som en harmonisk og velfungerende enhed - nærmest som "en by i byen" - og denne karakter skal sikres i den fremtidige planlægning. Det er også et mål at tilføre opholds- og parkeringsarealer større kvalitet. Områdets få fritliggende huse mod Gl. Kongevej søges bevares som en historisk reference til den oprindelige landevejsbebyggelse.

Kommuneplanrammen er opdelt i to zoner. Zone 1 er det eksisterende område med etageboliger, hvor der er nogle særlige arkitektoniske karakteristika, som ønskes bevaret. Zone 2 er et tilstødende areal, hvor der også tillades opførelse af etageboliger. For den ny etagebebyggelse er der ikke krav om at de får samme udtryk som bebyggelse i zone 1.

2 018 Zone 300Px


Området fremtræder som en fin helhed - nærmest en "by" i bydelen.

Ved Gl. Kongevej støder blokbebyggelsen op til den gamle landevejsbebyggelse med voldsom kraft.
Byggemuligheder
Ejendomsnr.
Adresse
Max. bb%
07889-4
Abildgårdsvej 42-48 og Gammel Kongevej 73
82%
22925-6
Abildgårdsvej 50-64, Uttrupvej 2-18 og 1-7, Gammel Kongevej 75-77 og Nørre Uttrup Torv 13-15
88%
32721-5
Uttrupvej 9-19 og
Nr. Uttrup Torv 1-11
70%
Ejendomme undtaget fra den generelle bebyggelsesprocent.
Miljø

Området grænser op til Hjørringvej og motorvejen og berøres af støjen herfra.


Etageboligerne har det karakteristiske "røde" udtryk.
Anvendelse
Boliger (etage/åben-lav)
Klinikker
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Generelt
Højde: Max. 16,5 m
Byggelinie: Facader på randbebyggelse max. 5 m fra gadeline mod Gl. Kongevej.
Zone 1
Bebyggelsesprocent: Max. 50. Se også skema
Etager: Max. 4½
Zone 2
Bebyggelsesprocent: Max. 120.
Etager: Max. 5
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for terræn og udsigtskvaliteter.
I zone 1 skal etagebebyggelse skal fremtræde med facader i røde tegl og tagdækning af røde vingetegl.
Randbebyggelses-strukturen langs Gl. Kongevej skal respekteres.
En lokalplan skal fastlægge principper for disponering af varierede opholdsarealer.
Markant beplantning skal bevares.
Området skal afskærmes mod motorvejen med beplantningsbælte.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone